10 مهر 1402
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1387 - 1392)
    عنوان رساله: مدلسازی جامع واکنش احیا اکسید نیکل با متان به عنوان روش جدید تولید گاز سنتز
  • فوق لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پلی تکنیک تهران ، ایران (1383 - 1385)
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Hamed Rashidi, Hosein Azimi, Parvane Rasouli (2023) Carbon dioxide absorption by Ammonia-promoted aqueous triethanolamine solution in a packed bed KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 40; 1
3
Mariam Dehbani, Hamed Rashidi (2023) Utilization of an innovative sono-microreactor for CO2 stripping from aqueous methyldiethanolamine solution PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 171; 87-97
4
5
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Pouria Heidarian, parisa zarei kia, Hamed Rashidi (2022) Synthesis, measurement, and correlation study of physico-chemical properties of diethanolamine glycinate ionic liquid as a solvent for CO2 capture units JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 368; 120640-...
6
7
حامد رشیدی، شیما چوبتاشانی، جواد براتی (1401) بررسی عملکرد حلال ترکیبی‎ ‎پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن دی اکسید شیمی و مهندسی شیمی ایران: 41; 1
8
9
حامد رشیدی، مریم صحرایی (1400) بررسی فرایند جذب گاز دی اکسیدکربن در میکروراکتور توسط حلال ترکیبی پتاس- گلیسیرین علوم و مهندسی جداسازی: 13; 40-48
10
11
Feng Li, abas hemati, Hamed Rashidi (2020) Industrial CO2 absorption into methyldiethanolamine/piperazine in place of monoethanolamine in the absorption column PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 142; 83-91
12
13
Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, sasan sahraee (2020) A multiobjective experimental based optimization to the CO2 capture process using hybrid solvents of MEA-MeOH and MEA-water ENERGY: 190; 116430-...
14
Hamed Rashidi, roham sohrabi (2019) Detailed performance model of carbon dioxide absorption utilizing titanium dioxide nanoparticles in a wetted wall column Environmental Progress & Sustainable Energy: 38; 1-10
15
16
abas hemati, Hamed Rashidi (2019) Mass transfer investigation and operational sensitivity analysis of aminebased industrial CO2 capture plant CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 27; 534-543
17
sasan sahraee, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2019) An optimization framework to investigate the CO2 capture performance by MEA: Experimental and statistical studies using Box-Behnken design PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 122; 161-168
18
abas hemati, Hamed Rashidi, Kourosh Behradfar, Abolghasem Kazemi (2019) A comparative study of different mass transfer and liquid hold-up correlations in modeling CO2 absorption with MEA Journal of Natural Gas Science and Engineering: 62; 92-100
19
abas hemati, Hamed Rashidi, Abdollsaleh Hemmati, Abolghasem Kazemi (2019) Using rate based simulation, sensitivity analysis and response surface methodology for optimization of an industrial CO2 capture plant Journal of Natural Gas Science and Engineering: 62; 101-112
20
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Farkhondeh Ghaderzadeh (2019) Integration of commercial CO2 capture plant with primary reformer stack of ammonia plant JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 135; 1899–1909
21
abas hemati, Hamed Rashidi (2019) Optimization of Industrial Intercooled post-combustion CO2 Absorber by Applying Rate- base Model and Response Surface Methodology (RSM) PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 121; 77-86
22
mohammad sadegh parandin, Hamed Rashidi (2018) Deep desulfurization of natural gas by a commercial ZnO adsorbent: A mathematical study for fixed-bed reactors Journal of Natural Gas Science and Engineering: 59; 116–123
23
elham mir, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2018) Towards a CFD-based analysis of a full-scale sludge tank to enhance dewatering capacity of the downstream filter press PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 120; 166-177
24
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Neda Azimi (2018) Structural improvement of a control valve to prevent corrosion in acid gas treating plant pipeline: an experimental and computational analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: 165; 114–125
25
Masoud Rahimi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, Reza Azrghami, Hamed Rashidi (2018) On the Mixing Characteristics of a Poorly Water Soluble Drug through Microfluidic-Assisted Nanoprecipitation: Experimental and Numerical Study CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 96; 1098-1108
26
27
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2016) inhibition of corrosion in amine air cooled heat exchanger:experimental and numerical study APPLIED THERMAL ENGINEERING: 98;
28
Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2016) An insight on amine air-cooled heat exchanger tubes’ corrosion in the bulk CO2 removal plant International Journal of Greenhouse Gas Control: 47;
29
مقاله ارائه‌شده
1
Parvane Rasouli, Hamed Rashidi (2022) Investigating of carbon dioxide absorption process using ammonia activated tertiary alkanolamine 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference|OGPC, Iran, Bushehr
2
حامد رشیدی، اسماعیل محمودی عالمی، محمد محمدی (1400) مطالعه خوردگی ریبویلر واحد آمین پالایشگاه گاز ایلام نوزدهمین کنگره ملی خوردگی، ایران، تهران
3
abas hemati, Abdollsaleh Hemmati, Hamed Rashidi, mohammad sadegh parandin (2020) Assessment of various mass transfer models for CO2 capture processes by 2-amino-2-methyl-1-propanol. 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Iran, Fouman
4
حامد رشیدی، شیما چوبتاشانی (1398) مقایسه و بررسی حلال های سبز جاذب CO2 در فرآیند پس احتراق دومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فنآوری، ایران، تهران
5
حامد رشیدی، مریم صحرایی (1398) بررسی فرآیند جذب گاز کربن دی اکسید توسط حلال های آمینی در میکروکانال دومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فنآوری، ایران، تهران
6
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2018) Experimental measurement of carbon dioxide solubility into a novel amino acid-functionalized protic Ionic Liquid The 4th National Conference Materials Engineering, Chemical Engineering, and Industrial Safety, Iran, Esfarayen
7
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2018) Construction of an accurate experimental CO2 capture set-up using a pressure-decay method 5th International Conference on Applied Research in Chemistry and Chemical Engineering focusing on local technologies, Iran, Tehran
8
Hamed Rashidi, sasan sahraee, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2018) Experimental Investigation of Monoethanolamin CO2 Capture Performance in Packed Absorber and Desorber The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), Iran, Isfahan
9
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا، ندا عظیمی (1396) تحلیل دلایل خوردگی یک ریش پروانه ای به روش دینامیک سیالات محاسباتی و طراحی بهینه به منظور کاهش خوردگی خط لوله فولاد کربنی همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین
10
Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, Farkhondeh Ghaderzadeh (2017) Integration of a Commercial CO2 Capture Plant with Primary Reformer Stack of an Ammonia Plant
11
12
13
14
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی، صابر نوروزی (1396) شبیه سازی پایای چرخه مونو دی اتانول آمین واحد شیرین سازی گاز طبیعی توسط نرم افزار Aspen Plu کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
15
حامد رشیدی (1396) بررسی اثر غیر فعال شدن کاتالیست سنتز بر روی فرایند تولید متانول کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
16
حامد رشیدی، محمدصادق پرندین (1396) مدل سازی واکنش گاز-جامد غیر کاتالیستی در بستر ثابت با مدل دانه ای کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
17
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1395) مطالعه CFD توزیع جریان گاز طبیعی در راکتور جداسازی سولفید هیدروژن کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
18
حامد رشیدی، عباس همتی، ابریز یعقوبی (1395) بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان مصرف انرژی واحد بازیافت دی اکسید کربن کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
19
حامد رشیدی، محمدصادق پرندین (1395) مدلسازی عملکرد غشاء پلی اتیلن ترفتالات به عنوان یک غشاء واکنشی ممانعت کننده کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
20
حامد رشیدی، سمیرا هوری بیگی، الهام میر (1395) بررسی رفتار ته نشینی لجن خروجی از زلال ساز واحد تصفیه آب پتروشیمی کرمانشاه در حالت سکون کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
21
حامد رشیدی، سید حدیث جوادی (1395) شبیه سازی واحد متانول به منظور بهینه سازی مقدار جریان پرچ خروجی از لوپ سنتز کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
22
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1395) بررسی فنی و اقتصادی رفتار پمپ شارژ آمین پتروشیمی کرمانشاه بمنظور بهبود بهره وری انرژی کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
23
حامد رشیدی (1395) معرفی نرم افزار gPROMS به عنوان یکابزار توانمند در آموزش مهندس شیمی و حل مسائل مختلف کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی، مهندسی شیمی و زیست شناسی
24
25
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا، محمد اله دادی (1394) تحلیل عملکرد برج دفع پساب آلوده به آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه از نقطه نظر کاهش مصرف انرژی و پساب کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
26
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1394) بررسی هیدرودینامیکی رفتار محلول آمین بر خوردگی لوله های مبدل هوا خنک پتروشیمی کرمانشاه کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت
27
28
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا، ساسان مراد نیایی (1393) بهبود عملکرد خنک کاری سیستم آمین پتروشیمی کرمانشاه در فصول گرم سال با تمرکز بر روی مبدل آب خنک 2109 کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
پروانه رسولی، حسین عظیمی، سینا زرشکی، حامد رشیدی (1400) بررسی فرایند جذب کربن دی اکسید با استفاده از حلال جدید آمونیاک- گلیسرول در میکروکانال دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
سجاد ممیوند، پریسا دارائی، حامد رشیدی (1400) مطالعه انتقال جرم نانوسیال آبی آلومینا در برج دیواره مرطوب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
سجاد رسائی، حامد رشیدی (1400) طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید اتانول زیستی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
ساسان صحرایی، حامد رشیدی (1399) مطالعه تجربی جذب دی اکسیدکربن توسط حلال دی اتانول آمین- متانول دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
پیوند واله شیدا، ساسان صحرایی، حامد رشیدی (1399) طراحی و ساخت سامانه جذب/دفع از نوع برج آکنده جهت انجام عملیات جذب گاز دی اکسیدکربن دانشگاه صنعتی کرمانشاه
6
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1398) انجام فعالیت های مهندسی فرایند تبدیل گاز طبیعی به متانول و پلی الفین ها شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
7
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1398) انجام فعالیت های پژوهشی و مهندسی واحد سرویس های جانبی فرایند تولید پلی الفین ها شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
8
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1397) طراحی و ساخت سیستم ترمودینامیکی جهت اندازه گیری میزان حلالیت گاز دانشگاه صنعتی کرمانشاه
9
10
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا، ندا عظیمی (1397) جلوگیری از خوردگی در خط لوله واحد تصفیه گاز اسیدی از طریق بهبود ساختار شیر پروانه ای دانشگاه صنعتی کرمانشاه
11
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1397) شبیه سازی فرایند واحد تبدیل متانول به اولفین شرکت UOP (فاز اول و دوم) شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
12
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1396) طراحی و ساخت دستگاه آموزشی برج دیواره مرطوب مینیاتوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه
13
14
15
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1396) شبیه سازی فرایند واحد تولید متانول پتروشیمی اسلام آباد غرب (فاز 2) شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
16
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1395) شبیه سازی واحد گازکربنیک پتروشیمی کرمانشاه-شرکت ماشین­سازی گازکربنیک شهرکرد شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد
17
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1395) بررسی فرایندهای تولید متانول در مقیاس مگا به منظور استفاده در طرح پتروشیمی اسلام آباد غرب (فاز 1) شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
18
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1395) ساخت دستگاه تبخیرکننده مکانیکی پاششی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
19
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1395) ساخت مدل آزمایشگاهی مخزن لجن پتروشیمی کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه
20
پایان‌نامه
1
2
3
حامد رشیدی، محسن بارانی، سهراب فتحی، میثم صفری (1401) بررسی چارچوب های فلزی-آلی متخلخل بر پایه روی به عنوان حامل برای انتقال دارو
4
5
6
7
8
9
حامد رشیدی، سارا به آئین، بابک عاقل، مصطفی صفدری شادلو (1400) بهبود کیفیت زیست گاز با استفاده از آب دریا در میکروکانال T شکل
10
11
12
صابر حسنی زاده، پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1399) مطالعه مدل سازی ترمودینامیکی حلالیت دی اکسید کربن در مایعات یونی پروتیک
13
حامد رشیدی، سمیرا جوکار، بابک عاقل، سهراب فتحی (1398) حذف اکسیژن محلول از آب خام صنعتی با کمک تجهیزات میکروفلوئیدیک
14
15
16
17
18
19
کتاب
1
حامد رشیدی، محمدصادق پرندین (1399) مدل سازی و تحلیل فرآیندها در مهندسی شیمی شابک:978-622-96037-2-7
فعالیت‌های فناورانه
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مهندسی شیمی (1397 - 1399)
  • مدیر پروژه بازیافت گازکربنیک پتروشیمی کرمانشاه با ظرفیت 132 تن در روز (1390 - 1392)
  • رئیس واحد مهندسی فرایند پتروشیمی کرمانشاه، مجتمع تولید اوره و آمونیاک (1386 - 1390)
  • سرپرست شیفت واحد آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه (1384 - 1386)
بیشتر

گالری تصاویر

برج جذب برج جذب و دفع خوردگي در خط لوله بعد از شير پروانه اي خوردگي خط لوله خوردگي مبل هواخنك تقدير از پژوهشگران و فناور برتر دانشگاه صنعتي كرمانشاه كتاب مدل سازي و تحليل فرايندها در مهندسي شيمي كتاب مدل سازي و تحليل فرايندها در مهندسي شيمي1 تقدير وزارت علوم از دو عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي كرمانشاه به عنوان اعضاي هيأت علمي برتر در ارتباط با جامعه و صنعت