28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی Rate-Base واحد بازیافت گازکربنیک پتروشیمی کرمانشاه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پس احتراق، مدل سازی، جذب، منو اتانول آمین، دی اکسیدکربن
پژوهشگران عباس همتی (دانشجو)، حامد رشیدی (استاد راهنمای اول)

چکیده

جذب شیمیایی دی اکسیدکربن با استفاده از حلال به صورت گسترده ای در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی مطالعه شده است. به علت کمبود اطلاعات طرح های صنعتی، تطابق روش های تخمین ضرائب انتقال جرم ارائه شده با شرایط صنعتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش برای نخستین بار در کشور به مدل سازی Rate-Base یک واحد صنعتی بازیافت دی اکسید کربن پرداخته می شود. مراحل انجام این پایان نامه به چهار بخش تقسیم می شود. در مرحله ی نخست، دقت ضرایب انتقال جرم در برابر عملکرد واحد صنعتی اعتبار سنجی می شود. برای این منظور از ضرائب انتقال جرم اوندا، براوو، بیلت و شولتز و هانلی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی حاکی از این مطلب است که رابطه ی تخمین ضریب انتقال جرم اوندا پیش بینی دقیق تری از میزان درصد جذب دی اکسیدکربن، پروفایل دما، بارگیری و تغییرات جز مولی دی اکسیدکربن در طول برج جذب ارائه می دهد. میزان درصد خطای تخمین ضرائب انتقال جرم اوندا در پیش بینی میزان درصد جذب، دمای حلال غنی خروجی و میزان بارگیری بترتیب 2% ، 4% و 2% نسبت به مقدار واقعی می باشد. مرحله ی دوم از مطالعات خود در این پایان نامه را به بررسی اعتبار مدل اوندا در پیش بینی نتایج واقعی اختصاص دادیم. برای اعتبار سنجی مدل بکار گرفته شده از اطلاعات صنعتی مربوط به شرایط عملیاتی در 4 حالت مختلف استفاده می شود. میانگین مقادیر انحراف مطلق پارامترهای واقعی و شبیه سازی شده مدل اوندا در بررسی پارامتر های میزان درصد جذب، تغییرات دما در طول برج جذب، میزان بارگیری و تغییر جز مولی دی اکسید کربن در فاز گاز و در طول برج جذب در محدوده ی 4/1 تا 9/4 درصد است. این محدوده، محدوده ی قابل اطمینانی برای برخورداری اعتبار مدل می-باشد. بدین ترتیب بمنظور پیش بینی نتایج واقعی از ضرایب انتقال جرم اوندا در مدل Rate-Base استفاده می شود. سومین مرحله از انجام این پایان نامه به بررسی تحلیل های حساسیت عملیاتی بر میزان درصد جذب، دمای حلال غنی خروجی از برج جذب، بارگیری و جز مولی دی اکسیدکربن در طول برج جذب اختصاص دارد. تحلیل حساسیت از این جهت که می تواند بر بهینه سازی و شناسایی پارامترهای حساس، طراحی بهینه ی متغیرها، موقعیت های عملیاتی و هزینه-ی جذب تاثیر گذار باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های حساسیت نشان می دهد که مهمترین پارامتر تاثیر