28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آزمایشگاهی اثر امواج اولتراسوند توانی بر فرآیند دفع CO2 در راکتور لوله ای
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اولتراسوند، دفع، دی اکسید کربن، انرژی
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، مهیار امیری (دانشجو)، حامد رشیدی (استاد راهنمای اول)، مریم دهبانی (استاد مشاور)

چکیده

در سال های اخیر نگرانی در مورد مساله گرمایش جهانی که منشأ اصلی آن انتشار گازهای گلخانه ای باشد افزایش یافته است که در رأس آن ها دی اکسید کربن قرار دارد ]2و1[. یافتن روش هایی که بتوان توسط آن ها انتشار گازهای گلخانه ای به جو زمین را کاهش داد در سال های اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. 83% از انتشار گازهای گلخانه ای در اثر احتراق سوخت های فسیلی می باشد به همین دلیل خالص سازی این گازها و تا حد امکان جداسازی دی اکسید کربن از آن ها مسأله ای بسیار مهم است. یکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین این روش ها حذف دی اکسید کربن پس از احتراق سوخت های فسیلی با استفاده از جذب توسط حلال های آمینی می باشد ]4و3[. مرسوم ترین حلال های آمینی که در کارخانه جات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد منو اتانول آمین، دی اتانول آمین و متیل دی اتانول آمین می باشد ]5[. استفاده از حلال های آمینی روش مفید و پربازدهی برای جداسازی دی اکسید کربن می باشد که این روش با محدودیت ها ومعایبی نیز همراه است. یکی از مهم ترین معایب جذب دی اکسید کربن با آلکانول آمین ها نیاز به مصرف انرژی بالا برای بازیابی حلال است ]7و6[. به طور کلی فرآیند جداسازی دی اکسید کربن شامل جذب و دفع می باشد. فرآیند دفع دی اکسید کربن در مقایسه با جذب از پیچیدگی بیشتری برخوردار است زیرا درآن انتقال حرارت هم در کنار انتقال جرم با گاز-مایع نقش مهمی ایفا می کند. یکی از روش های دفع CO2 که در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است استفاده از امواج اولترا سوندی می باشد. امواج اولترا سوندی به امواجی اطلاق می شود که دارای فرکانس بالای KH 20 هستند که بیش از محدوده شنوایی انسان می باشد و آن ها را غیر قابل شنیدن می کند. امواج اولتراسوند در محدوده فرکانس KH 20-100 به عنوان محدوده فرکانس پایین ( اولترا سوند توانی ) ، KH 100 تا MH 1 فرکانس متوسط و بالای MH 1 به عنوان فرکانس بالا شناخته می شود ]8[. بعضی از پدیده ها به دنبال انتشار امواج اولتراسنیک داخل محیط مایع ایجاد می شوند. موثر ترین آن ها در کاربرد های مختلف جریان های صوتی و کاویتاسیون صوتی می باشند. اتمیزه کردن اولترا سونیک یک تکنولوژی موثر برای تولید ذرات ریز مایع می باشد. استفاده از تابش اولتراسنیک فرکانس بالا در مایع باعث تولید جریان های اولتراسنیک و فواره قطرات ریز مایع روی سطح آزاد آن می