28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عملکرد برج دفع پساب آلوده به آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه از نقطه نظر کاهش مصرف انرژی و پساب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)، پیوند واله شیدا (نفر دوم)، محمد اله دادی (نفر سوم)

چکیده

ترکیبات نیتروژنی از آلاینده های مهم محیط زیست می باشند که در میان آنها آمونیاک از همه مهمتر است. در مجتمع صنایع پتروشیمی کرمانشاه، به علت وجود پساب آمونیاکی، یک برج دفع با بخار در نظر گرفته شده است تا در مواقع مورد نیاز آمونیاک موجود درآب آلوده را حذف نماید. جهت تحلیل عملکرد برج دفع پساب آمونیاکی پتروشیمی کرمانشاه اقدام به شبیه سازی فرآیند گردید. نتایج نشان می دهد هنگامی که تعداد مراحل تعادلی به 14 افزایش می یابد، شیب منحنی تغییرات غلظتآمونیاک کاهش می یابد. به همین دلیل برای بررسی متغیرهای عملیاتی و طراحی های مختلف برای برج مذکور 14 مرحله تعادلی در نظر گرفته شد. نتایج حالت مبنا نشان می دهدکه مقدار بخار مصرفی برج برابر kg/hr 430 و مقدار بخار مصرفی در مبدل حرارتی برابر kg/hr 630 می باشد. در حالت اول، جهت بهبود دان سیستم مذکور از یک مبدل کمکی استفاده شد تا از انرژی حرارتی پساب تصفیه شده استفاده گردد. با اجرای این طرح مقدار بخار مصرفی در گرم کن تا kg/hr 320 کاهش می یابد. در حالت دوم، مبدل پیش گرم کن بخار حذف شد. با اجرای این طرح مقدار بخار تزریقی به برج تا kg/hr 500 افزایش می یابد. در حالت سوم، برای جلوگیری از اختلاط بخار فشار پایین با پساب از جوش آور استفاده شده است. بدین ترتیب با اضافه کردن جوش آور، هم مقدار پساب کمتری تولید می شود و هم می توان از بخار میعان یافته که از آب بدون املاح تهیه شده و بسیار خالص است در تولید بخار استفاده کرد. با توجه به نتایج محاسبات اقتصادی، حالت سوم اگر چه که به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد اما زمان بازگشت سرمایه کمتری دارد. در هر صورت به نظر می رسد که با انجام سرمایه گذاری اولیه، حالت سوم نسبت به سایر موارد از نقطه نظر کاهش مصرف انرژی و کاهش پساب تولیدی بسیار مناسب است.