28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود عملکرد خنک کاری سیستم آمین پتروشیمی کرمانشاه در فصول گرم سال با تمرکز بر روی مبدل آب خنک 2110
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)

چکیده

در فصول گرم سال با افزایش دمای هوا، خنک کاری سیستم آمین دچار مشکل می شود و برای کنترل شرایط واحد آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه، راهی جز کاهش ظرفیت وجود ندارد. در این مقاله ابتدا مدل آب خنک 2112 موجود در واحد توسط نرم افزارHTRI شبیه سازی گردید. بدین ترتیب بامطابقت دادن نتایج شبیه سازی با اطلاعات طراحی از صحت نتای اطمینان حاصل شد. نتایج تحلیل جریان نشان می دهد که طراحی مددل مذکور بهینه نبوده و سهم جریان B جریان اصلی که عمده انتقال حرارت توسط آن صورت می گیرد، دراین مبدل 29/4درصد می باشد که کمتر ازحداقل مقدارمطلوب یعنی 40درصد است سپس با اعمال تغییرات درمدل مذکور مانند افزایش تعداد لوله ها و افزایش طول مدل، امکان افزایش بار حرارتی مدل بررسی گردید. در نهایت با توجه به محدودیت های عملیاتی و افزایش نرخ رسوب گذاری به دلیل افزایش دمای آب خنک کن خروجی در فصول سرد سال، نصب یک مددل جدید به صورت سری یا موازی مورد مطالعه قرار گرفت. از میان دو راهکار موجود، با توجه به طراحی انجام شده، نصب مددل سری به دلیل عدم نیاز به تنظیم مقدار جریان و هزینه پایین تر توصیه می شود.