30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی جداسازی کربن دی اکسید با حلال آبی متیل دی اتانول آمین - پیپرازین در میکرو راکتور با استفاده از روش سطح پاسخ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کربن دی اکسید متیل دی اتانول آمین پیپرازین میکرو راکتور ضریب کلی انتقال جرم
پژوهشگران شیما چوبتاشانی (نفر اول)، حامد رشیدی (نفر دوم)

چکیده

جذب کربن دی اکسید یکی از راه های کاهش گازهای گلخانه ای است. این مطالعه به بررسی جذب گاز کربن دی اکسید توسط محلول آبی متیل دی اتانول آمین – پیپرازین با استفاده از یک میکرو کانال به کمک روش سطح پاسخ پرداخته است. اثر پارامترهای غلظت آمین (50 - 30 درصد وزنی)، دما (40 – 20 درجه سلسیوس)، شدت جریان حلال ورودی به میکرو راکتور (9 – 3 میلی لیتر بر دقیقه) و غلظت ورودی گاز کربن دی اکسید (15 - 5 درصد حجمی) بر ضریب کلی انتقال جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی و تحلیل نتایج از نرم افزار دیزاین اکسپرت استفاده گردید. اهمیت متغیرهای ورودی برای این پاسخ به ترتیب شدت جریان مایع > غلظت آمین > دما است. شدت جریان مایع موثرترین متغیر ورودی است زیرا رابطه مستقیمی بین شدت جریان مایع و جانشینی مکان های جذب وجود دارد. بیشترین مقدار ضریب کلی انتقال جرم kmol/m3.h.kPa 50/202 گزارش شد. این مقدار در شرایط عملیاتی: غلظت 40 درصد وزنی حلال، شدت جریان 9 میلی لیتر بر دقیقه حلال، دمای عملیاتی 40 درجه سلسیوس و غلظت ورودی 10 درصد حجمی گاز کربن دی اکسید بدست آمد.