28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی پایای چرخه مونو دی اتانول آمین واحد شیرین سازی گاز طبیعی توسط نرم افزار Aspen Plu
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران پیوند واله شیدا (نفر دوم)، حامد رشیدی (نفر سوم)، صابر نوروزی (نفر سوم)

چکیده

شیرین سازی گاز طبیعی و حذف گازهای اسیدی دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن با استفاده از فرایند جذب با محلول های آلکانول آمین یکی از مهمترین فرایندهای خالص سازی است. فرآیند شیرین سازی یکی از پالایشگاه گاز ایران که با محلول متیل دی اتانول آمین ( )MDEAصورت می گیرد، توسط نرم افزار Aspen Plusشبیه سازی شد. خوراک این پالایشگاه حاوی 3/22درصد مولی سولفید هیدروژن( )32233ppmو 3/27درصد مولی دی اکسید کربن ( )32733 ppmاست. شبیه سازی فرایند شیرین سازی با روش جذب در محلول متیل دی اتانل آمین انجام شد از مدل ترمودینامیکی NRTLبرای مایع الکترولیت و معادله حالت گاز ردلیش-کوانگ-سواوه و نیز قانون هنری برای تعادل مرحله ای فرایند استفاده شده است. پارامتر های عملیاتی مهم نظیر تغییرات دما در طول برج های جذب و دفع آمین، غلظت گازهای اسیدی شامل CO2و H2Sدر برج جذب و دفع، تاثیر تغییر دبی آمین فقیر در گاز اسیدی خروجی از برج جذب مورد مطالعه قرار گرفت