30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر غیر فعال شدن کاتالیست سنتز بر روی فرایند تولید متانول
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)

چکیده

متانول یکی از سه محصول بسیار مهم صنایع شیمیایی در دنیا بوده و مواد بسیاری از آن مشتق می شوند. همچنینبا توجه به کمبود قابل پیش بینی منابع انرژی در آینده، مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاک و یا در تولیدهیدروژن مصرفی پیل های سوختی، بسیار مورد توجه است. لذا در بسیاری از پژوهش ها و مطالعات علمی مورد توجهگسترده قرار گرفته است. در این مقاله شبیه سازی واحد تولید متانول انجام گرفته و تاثیر میزان جریان پرج لوپ سنتز وافت فعالیت کاتالیست سنتز بر روی فرایند بررسی شده است. بدین منظور از مفهوم دمای نزدیکی به تعادل استفاده شدهاست. نتایج بدست آمده نشان می دهد با افزایش دمای نزدیکی به تعادل و غیر فعال شدن کاتالیست سنتز متانول، جریانسیر کوله بیشتر شده و غلظت متانول در لوپ سنتز افزایش می یابد که به دنبال آن میزان متانول تولیدی کاهش می یابد.به منظور جبران این کاهش تولید، معمولا میزان پرج کاهش داده می شود که این امر نیز منجر به افزایش جریان سیرکولهدر لوپ سنتز و افزایش توان مصرفی کمپرسور می گردد. مجموع عوامل مذکور در نهایت مصرفی انرژی و در نتیجه هزینههای عملیاتی واحد را بالا می برد. بنابراین دیگر استفاده بیشتر از کاتالیست فرسوده به صرفه نخواهد بود و بهتر است دراولین فرصت کاتالیست تعویض گردد.