08 آذر 1401

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی صنایع ، دانشگاه یزد ، ایران (1393 - 1397)
    عنوان رساله: مدل سازی یکپارچه نگهداری و تعمیرات و کنترل فرایند آماری در فرایندهای دو مرحله ای
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hasan Rasay, Sharareh Taghipour, Mani Sharifi (2022) An integrated Maintenance and Statistical Process Control Model for a Deteriorating Production Process RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY: 228; 108774-...
2
mohammad saber fallahnezhad, Shakiba Bazeli, Hasan Rasay (2022) Clustering of condition-based maintenance activities with imperfect maintenance and predication signals international journal of industrial engineering and production research: 33; 1-19
3
Jalal Taji, Hiwa Farughi, Hasan Rasay (2022) Economic-statistical design of fully adaptive multivariate control charts under effects of multiple assignable causes COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING: 173; 108676-...
4
Hasan Rasay, Esmail Alinezhad (2022) Developing an adaptable sequential probability ratio test applicable for lifetime analysis of different continuous distributions Quality Technology and Quantitative Management: 19; 511-530
5
6
Jalal Taji, Hiwa Farughi, Hasan Rasay (2022) A New Approach to Preventive Maintenance Planning Considering Non-Failure Stops and Failure Interdependence Between Components Advances in Industrial Engineering: 56; 231-249
7
Hasan Rasay, Farnoosh Naderkhani, Fariba Azizi (2022) Opportunistic maintenance integrated model for a two-stage manufacturing process INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY: 119; 8173-8191
8
Hiwa Farughi, Hasan Rasay, Faeze Advaiee (2022) Truncated life testing under resubmitted sampling plans for Weibull distribution Journal of Industrial and Systems Engineering: 14; 292-306
9
Amir Mohammad Golmohammadi, Hasan Rasay, Zaynab Akhoundpour Amiri, Maryam Solgi, Negar Balajeh (2021) Soft Computing Methodology to Optimize the Integrated Dynamic Models of Cellular Manufacturing Systems in a Robust Environment MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING: 2021; 1-13
10
Hiwa Farughi, Pourya mohammadipour, Hasan Rasay, Jamal Arkat (2021) Designing EWMA control charts under failure censoring reliability tests International Journal of Engineering: 34; 1-11
11
Sayaed Mohammad Hadian, Hiwa Farughi, Hasan Rasay (2021) Coordination of the decisions associated with maintenance, quality control and production in imperfect deteriorating production systems Journal of Industrial Engineering and management studies: 8; 89-113
12
Sayaed Mohammad Hadian, Hiwa Farughi, Hasan Rasay (2021) Joint planning of maintenance, buffer stock and quality control for unreliable, imperfect manufacturing systems COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING: 157; 107304-...
13
Hasan Rasay, Amir Mohammad Golmohammadi (2021) Developing a Constrained Mathematical Model to Optimize the Expected Total Costs of Life Testing international journal of industrial engineering and production research: 32; 1-11
14
mohammad saber fallahnezhad, Hasan Rasay, Jamilah Darbeh, Mahdi Nakhaienejad (2021) Economic Single-Sampling Plans Based on Different Probability Distributions Considering Inspection Errors Journal of Quality Engineering and Production Optimization: 5; 55-64
15
Hasan Rasay, Hossain Arshad (2020) Designing variable control charts under failure censoring reliability tests with replacement TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL: 42; 3002-3011
16
Hasan Rasay, Farnoosh Naderkhani, Amir Mohammad Golmohammadi (2020) Designing variable sampling plans based on lifetime performance index under failure censoring reliability tests Quality Engineering: 32; 354-370
17
Hasan Rasay, Amir Mohammad Golmohammadi (2020) Modeling and Analyzing Incremental Quantity Discounts in Transportation Costs for a Joint Economic Lot Sizing Problem iranian journal of management studies: 13; 23-49
18
mohammad saber fallahnezhad, Somayee Ayeen, Faeze Zahmatkesh, Hasan Rasay (2019) Optimal Process Adjustment under Inspection Errors Considering the Cycle Time of Production Journal of Quality Engineering and Production Optimization: 4; 24-40
19
Hasan Rasay, mohammad saber fallahnezhad, Yahia Zare Mehrjerdi (2019) An integrated model of statistical process control and maintenance planning for a two-stage dependent process under general deterioration European Journal of Industrial Engineering: 13; 149-177
مقاله ارائه‌شده
1
Hasan Rasay, Farnoosh Naderkhani, Amir Mohammad Golmohammadi (2022) Reinforcement Learning based on Stochastic Dynamic Programming for Condition-based Maintenance of Deteriorating Production Processes IEEE international conference of prognostic and health management, United States of America, Detroit
2
Fariba Azizi, Hasan Rasay, Farnoosh Naderkhani (2022) Dynamic Maintenance of Continuously Monitored Parallel Systems IEEE international conference of prognostic and health management, United States of America, Detroit
3
Hasan Rasay, Fariba Azizi (2022) DESIGNING CONTROL CHARTS FOR MONITORING WEIBULL DISTRIBUTION UNDER TYPE-II RIGHT CENSORING 8'th seminar on reliability theory and its applications, Iran, Mashhad
4
پوریا محمدی پور، هیوا فاروقی، حسن رسائی (1400) پایش میانگین طول عمر محصولات با استفاده از نمودار های کنترل شوهارت و EWMA تحت آزمون طول عمر سانسور شدکی خرابی هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، ایران¡ فارسی
5
Hasan Rasay, mohammad saber fallahnezhad, Ayat Ahmadi (2021) A Note on Markov Decision Process for Stock Option Model: a New Proof 1st National Conference on Optimization and New Solution Methods, Iran, Hamadan
6
پوریا محمدی پور، هیوا فاروقی، حسن رسائی (1400) بهینه سازی فرآیند تولید برای افزایش قابلیت اطمینان محصولات با استفاده از نمودارهای کنترل اولین همایش ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله، ایران¡ همدان
7
Hasan Rasay, Farnoosh Naderkhani (2021) Comparison of Two Maintenance Policies for the Coordination of Decisions of Quality Control and Maintenance Planning 2021 IEEE International Conference on Prognostics and Health Management (ICPHM 2021), United States of America, Detroit
8
Sayaed Mohammad Hadian, Hiwa Farughi, Hasan Rasay (2021) Integrated model of maintenance planning, production control and economic design of chi-square control chart in deteriorating production processes 17th Iranian International Industrial Engineering Conference, Iran, Mashhad
9
Hasan Rasay, Farnoosh Naderkhani (2020) Designing a Reliability Quick Switching Sampling Plan based on the Lifetime Performance Index 2020 IEEE International Conference on Prognostics and Health Management (ICPHM), United States of America, Detroit
10
Hasan Rasay, Hiwa Farughi (2020) Reliability acceptance sampling plans for exponentially distributed items under failure censoring 16th Iranian International Industrial Engineering Conference, Iran, Tehran
11
Hiwa Farughi, Hasan Rasay, Faeze Advaiee (2020) Truncated life testing using resubmitted acceptance sampling plans 16th Iranian International Industrial Engineering Conference, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
حسن رسائی، امیرمحمد گل محمدی (1400) جریان های شبکه ای (مدل ها و الگوریتم ها با رویکرد کاربردی) شابک:978-622-96037-6-5
2
حسن رسائی، محمد فلاح نژاد، عاطفه بقائیان (1397) تئوری تصمیم گیری شابک:978-622-9928-86-8
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!