28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
پایش میانگین طول عمر محصولات با استفاده از نمودار های کنترل شوهارت و EWMA تحت آزمون طول عمر سانسور شدکی خرابی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کنترل فرآیند آماری، طول عمر، نمودارهای کنترل، سانسورشدگی خرابی، میانگین طول دنبال ه
پژوهشگران پوریا محمدی پور (نفر اول)، هیوا فاروقی (نفر دوم)، حسن رسائی (نفر سوم)

چکیده

نظارت بر مشخصه کیفی طول عمر تحت نمودارهای کنترل دو جنبه مه م دارد که طراحی یک نمودار کنترل را مشکل م یکند. اول اینک ه داد ههای طول عمر اغلب از توزی عها ی غیر نرمال پیروی میکنند و دیگری این است که بدست آوردن طول عمر مؤلف هها نیازمند صرف زمان و هزینه بالایی میباشد زیرا مؤلف هها جهت کارکرد بلند مدت طراحی و تو لید شد هاند. بر ای حل این مشکل از آزمو نهای طول عمر استفاده میشود. در این تحقیق به طراحی نموداره ای کنترل شوهارت و میانگین متحرک موزون نمایی) EWMA ( تحت آزمون طول عمر سانسورشده خرابی پرداخته شده است. مشخصه کیفی که قرار است تحت نظارت قرار بگیرد، طول عمر محصول م یباشد که فرض شده است از توزی وایبول با پارامتر شکل معلوم و پارامتر مقیاس مجهول پیروی خواهد کرد. ابتدا روابط حدود کنترل نمودار ارائه شده و سپس جهت ارزیاب عملکرد نموداره ای کنترل پیشنهادی ، ا ز میانگین طول دنباله در حالت خارج از کنترل ) 1ARL ( ا ستفاده شده است. در ادامه تحلیل حساسی ت به ازای پارامترهای مختلف مسئله صورت گرفته است. در نهایت بر ای نشان دادن عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی شوهارت و میانگین متحرک موزون نمایی مثال کاربردی ارائه گردیده است