28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک مدل جدید در حوزه کیفیت محصولات و ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کنترل کیفیت نگهداری و تعمیرات زنجیره مارکوف
پژوهشگران جلال تاجی (نفر اول)، هیوا فاروقی (نفر دوم)، حسن رسائی (نفر سوم)

چکیده

با ظهور فن آوریهای پیچیده تولید، ماشینهای مدرن به طور فزایندهای خودکار و هوشمند میشوند تا به تغییرات بازار پاسخ دهند و تنوع محصول را افزایش دهند. این امر به نوبه خود تضمین عملکرد این ماشینها و نگهداری تجهیزات در سطح مطلوبی از قابلیت اطمینان را برای سازندگان دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، در دنیای رقابتی امروز، حلقه گمشده تولیدات ایرانی پایین بودن کیفیت محصولات نسبت به سایر رقبای خارجی است و متعاقبا بهبود کیفیت محصولات در سطح قابل قبول میتواند یک نقش پررنگ در افزایش صادرات و ارزآوری ملی ایفا نماید. بنابراین بکارگیری علم نوین این حوزه جهت ماندگاری در دنیای رقابتی فعلی امری ضروری به نظر میرسد. یکی از ابزار شناخته شده جهت نیل به این هدف طراحی نمودارهای کیفیت با قابلیتهای فراتر از نمودارهای سابق است. در این مقاله، یک فرآیند دارای چندین مشخصه کیفی با استفاده از یک نمودار کنترل چند متغیره جدید که یک نمودار کنترلی خی دو با پارامتر متغیر و با دو نوع طرح نمونهگیری است، پایش میشود. برای این منظور، با استفاده از ویژگی زنجیرههای مارکوف، یک مدل یکپارچه ایجاد میشود که تصمیمات مربوط به طراحی اقتصادی نمودار کنترل و برنامهریزی تعمیر و نگهداری را هماهنگ میکند. برای ارزیابی کارایی اقتصادی مدل پیشنهادی، مقایسهای بین هزینه بهینه آن و هزینه یک نمودار کنترل خی دو با پارامتر ثابت ارائه شده است. نتایج تحلیلهای عددی بهبود قابلتوجهی را در هزینهها نشان میدهد