28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تئوری تصمیم گیری
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
تئوری تصمیم، تصمیم گیری چند معیاره، درخت تصمیم، تئوری بازیها
پژوهشگران حسن رسائی (نفر اول)، محمد فلاح نژاد (نفر دوم)، عاطفه بقائیان (نفر سوم)

چکیده

کتاب حاضر مشتمل بر 5 فصل است. فصل اول به ارائه مقدمه و یک دسته بندی کلی از شرایط مختلف تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موجود می پردازد. آنگاه استراتژی های تصمیم گیری تحت شرایط ابهام کامل ارائه می شود. ادامه فصل مقدمه ای از تئوری مطلوبیت را بیان می کند. در فصل دوم کتاب، تصمیم گیری تحت شرایط ریسک بررسی می شود؛ یعنی موقعیت هایی بررسی می شود که در آن برخلاف تصمیم گیری تحت شرایط ابهام کامل، اطلاعاتی از گذشته در دسترس است. همچنین مفاهیم تصمیمات دنباله ای، درخت تصمیم و کاربرد تئوری بیز در درخت تصمیم معرفی خواهد شد. در انتهای این فصل به موضوع تصمیم گیری در حالتی پرداخته می شود که در آن عدم قطعیت در قالب یک متغیر پیوسته ارائه می شود. مفاهیم ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل (EVPI)، ارزش فرصت ازدست رفته مورد انتظار (EOL)، ارزش مورد انتظار اطلاعات نمونه (EVSI) در فصل دوم ارائه شده است. سعی بر آن بوده که مفاهیم درخت تصمیم با ارائه مثال های مختلف کاربردی از مباحثی چون بازاریابی و معرفی محصول جدید در بازار، کنترل کیفیت آماری و نمونه گیری برای پذیرش به بهترین شکل ممکن تشریح گردد. فصل سوم به موضوع تصمیم گیری در شرایط تعارض می پردازد؛ به عبارت دیگر این شرایط مربوط به زمانی است که تصمیم گیرنده در یک موقعیت رقابتی قرار می گیرد. براین اساس ابتدا مقدمه ای در مورد تئوری بازی ها و مفاهیم بنیادی آن ارائه شده است. در ادامه حالت های مختلف بازی های مجموع صفر و روش های حل آن که مشتمل بر روش ترسیمی و روش برنامه ریزی خطی می باشد ارائه شده است. ادامه فصل به معرفی تعادل نش و بازی های ایستا با اطلاعات کامل می پردازد. مفهوم بازیهای پویا و حالت خاصی از این بازیها تحت عنوان بازی استاکلبرگ در انتهای فصل 3 ارائه می شود. از ویژگی جالب این فصل، ارائه مثال های عملی از محیط های اقتصادی، صنعتی و برنامه ریزی تولید برای تشریح مفاهیم نقطه تعادل، تعادل نش، تعادل استاکلبرگ و استراتژی های تصمیم گیری در محیط رقابتی است. فصل چهارم به موضوع تصمیم گیری با اهداف چندگانه خواهد پرداخت. ازآنجاکه مباحث مربوط به تصمیم گیری با اهداف چندگانه بسیار گسترده است بنابراین ما در این فصل فقط به موضوع برنامه ریزی آرمانی خطی و روش های حل آن می پردازیم. ابتدا مفاهیم اساسی برنامه ریزی آرمانی بیان شده و آنگاه مدل کلی مسائل برنامه ریزی آرمانی ارائ