04 بهمن 1399
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Somayeh Behzad, Raad Chegel (2020) First-principles study of the band structure and optical spectra of germanium carbide under mechanical strain JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA: 242; 146969-...
3
4
5
Somayeh Behzad (2019) Effect of vertical electric field on the band dispersion and dielectric response of bilayer germanium carbide PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 114; 113607
6
Somayeh Behzad, Raad Chegel (2019) Engineering thermal and electrical properties of B/N doped carbon nanotubes: Tight binding approximation JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 792; 721-731
7
8
Somayeh Behzad (2019) Strain-induced band gap tuning in α-graphyne on its boron nitride analog substrate EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B: 92; 1-8
9
10
Somayeh Behzad (2018) Effect of uni-axial and bi-axial strains and vertical electric field on free standing buckled germanene JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA: 229; 13-19
11
Somayeh Behzad, Raad Chegel (2018) Thermal conductivity, heat capacity and magnetic susceptibility of graphene and boron nitride nanoribbons DIAMOND AND RELATED MATERIALS: 88; 101-109
12
Somayeh Behzad (2018) Effect of In-Plane Biaxial Strain on the Dirac Cone in α-Graphyne and Band Gap in α-BNyne JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS: 47; 5601-5606
13
Somayeh Behzad (2018) Thermal properties of biased bilayer graphene and boron nitride nanoribbons PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 103; 338-347
14
Somayeh Behzad (2018) Strain engineering of band dispersion and dielectric response of monolayer and bilayer AlN Journal of Computational Electronics: 17; 514-520
15
16
سمیه بهزاد، رعد چگل (1397) بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی گرافن با زیر لایه BC3 پژوهش سیستمهای بس ذره ای: 8; 21-27
17
18
19
Somayeh Behzad (2016) Structural and electro-optical properties of bilayergraphyne like BN sheet SOLID STATE COMMUNICATIONS: 248;
20
Somayeh Behzad (2016) Ab-initio calculationofelectronicstructureandopticalproperties of AB-stackedbilayer α-graphyne PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 83;
21
22
23
24
Somayeh Behzad (2015) Electronic structure, optical absorption and energy loss spectra of GaN graphitic sheet JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 26;
25
26
27
Raad Chegel, Somayeh Behzad (2014) Theroretical study of the influence of the electric field on the electronic properties of armchair boron nitride nanoribbon PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 64;
28
Somayeh Behzad, Raad Chegel, Rostam Moradian, Masoud Shahrokhi (2014) Theoretical exploration of structural electro-optical and magnetic properties of gallium-doped silicon carbide nanotubes SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 73;
مقاله ارائه‌شده
1
سمیه بهزاد، سحر امیری (1398) بررسی طیف پراکندگی فونونی و جذب اپتیکی تک لایه فسفرن سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
2
رعد چگل، سمیه بهزاد (1398) تنظیم خواص گرمایی کربن نانوتیوبها با آلاییدگی بورون و نیتروژن سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
3
Somayeh Behzad, parya tabeshipour (2019) Investigation of phonon dispersion spectrum and electron energy loss spectrum of monolayer silicon carbide 1st International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics(OAM), iran, ardabil
4
سمیه بهزاد، رعد چگل (1397) بررسی ظرفیت گرمایی کربن نانوتیوبهای آلاییده شده در حضور میدان الکتریکی سی و چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
5
رعد چگل، سمیه بهزاد، جواد غلامی (1397) بررسی اثرات میدان الکتریکی بر پذیرفتاری مغناطیسی نانوتیوبهای آلاییده شده سی و چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
6
سمیه بهزاد (1397) بررسی ضریب شکست و بازتابندگی صفحه ژرمانن با استفاده از نظریه تابعی چگالی سی و چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
7
Somayeh Behzad, Raad Chegel (2018) Effects of electric fields on the thermal conductivity of BN Nanoribbons 1st National Conference on Micro/Nanoscale Technologies, Iran, Ghazvin
8
Somayeh Behzad (2018) Investigation of phonon dispersion and strain effects in graphene 1st National Conference on Micro/Nanoscale Technologies, Iran, Ghazvin
9
Somayeh Behzad (2018) Effect of Perpendicular Electric Field on the Band Gap and Optical Absorption of Silicene Sheet 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7), Iran, Tehran
10
11
12
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!