30 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ضریب شکست و بازتابندگی صفحه ژرمانن با استفاده از نظریه تابعی چگالی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ژرمانن، نظریه تابعی چگالی
پژوهشگران سمیه بهزاد (نفر اول)

چکیده

در این مقاله خواص الکتریکی و اپتیکی ژرمانن را با استفاده از روش تابعی چگالی بررسی می کنیم. محاسبه ساختار نواری نشان می دهد که ژرمانن همانند گرافن به صورت نیمرسانای با گاف انرژی صفر بوده، و در نقاط K که محل تلاقی نوار رسانش و ظرفیت هستند مخروط دیراک تشکیل می شود. خواص اپتیکی ژرمانن از جمله قسمت حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک، ضریب جذب، ضریب شکست و ضریب بازتابندگی مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته اند. طیف های اپتیکی محاسبه شده به وضوح ناهمسانگردی نوری در ژرمانن را نشان می دهند. ثابت دی الکتریک ژرمانن در راستای x برابر 1.67 و در راستای z برابر 36.27 است.