28 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تنش صفحه ای دو محوری بر روی ساختار نواری و جذب اپتیکی هگزاگونال بورون نیترید با استفاده از روش تابعی چگالی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سمیه بهزاد (نفر اول)

چکیده

در این مقاله اثر تنش صفحه ای دو محوری بر روی خواص الکتریکی و جذب اپتیکی در هگزاگونال بورون نیترید ) (BNرا با استفاده از روش تابعی چگالی مطالعه می کنیم. ساختارهای نواری محاسبه شده نشان می دهند که با اعمال تنش تراکمی گاف نواری مستقیم هگزاگونال BNبه گاف نواری غیر مستقیم تبدیل می شود ولی با اعمال تنش کششی گاف نواری مستقیم باقی می ماند. با افزایش تنش تراکمی گاف نواری در راستای K K افزایش می یابد در حالیکه گاف نواری در راستای K می یابد. اندازه گاف نواری در راستای K K با افزایش تنش کششی کاهش می یابد. با اعمال تنش تراکمی (کششی) توابع اپتیکی هگزاگونال BNبه سمت انرژیهای بیشتر (کمتر) جابه جا می شوند