آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

طرح های تفاهم نامه ای با صندوق پژوهشگران و فناوران کشور

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای ثبت طرح پژوهشی تفاهم نامه ای  
2 فرم برآورد هزینه اجرای طرح پژوهشی  
3 راهنمای ثبت طرح پسادکتری تفاهم نامه ای  
4 فرم برآورد هزینه اجرای طرح پسادکتری  
5 فرم داوری طرح های تفاهم نامه ای  

برنامه پژوهشی جهت دار اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرایی ارائه برنامه پژوهشی جهت دار اعضای هیئت علمی  
2 فرم برنامه پژوهشی جهت دار اعضای هیئت علمی  

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی  
2 دستورالعمل حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه  

سرور محاسباتی

 عنواندریافت فایل
1 روند درخواست استفاده از سرور محاسباتی  
2 نحوه محاسبه هزینه سرور  

مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه خارج از آئین نامه های موجود

 عنواندریافت فایل
1 مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه خارج از آئین نامه های موجود  

نشریات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی  

قوانین و دستورالعملهای مرتبط با رعایت اخلاق در پژوهش

 عنواندریافت فایل
1 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
2 قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها  
3 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تخلفات  
4 آیین نامه همایش های علمی  
5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها  
6 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  
7 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب  
8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات  
9 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری  
10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای  
11 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان  
12 دستورالعمل ماده 5 آییننامـۀاجرایی قانون پیشـگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثـارعلمی  

ترفیع پایه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه ترفیع  
2 راهنمای درخواست ترفیع پایه در سامانه ژیرو  
3 روند دریافت پایه تشویقی مقالات  
4 فرم دریافت پایه تشویقی مقالات  

ملزومات مالی سند پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست خرید/خدمات(انجام کار)  
2 فرم صورتجلسه تایید مصرف (انجام کار)  

تشویقی مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اعتبارسنجی و تشویقی مقالات  
2 فهرست نشریات علمی معتبر  
3 نشریات نامعتبر خارجی  
4 JCR2019  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه طرح های پژوهشی  
2 پروپوزال کلیه طرحهای پژوهشی (به استثناء طرحهای واحد فناور)  
3 پروپوزال طرح پژوهشی در قالب واحد فناور  
4 گزارش نهایی طرح پژوهشی  
5 قالب کاتالوگ و پوستر  
6 فرم دریافت حق التحقیق طرح­های پژوهشی متکی به اعتبار پژوهشی  
7 فرم تسویه طرح­های پژوهشی کاربردی مسأله محور(به سفارش دانشگاه)  
8 فرم دریافت حق التحقیق طرح­های پژوهشی کاربردی مسأله محور(به سفارش دانشگاه)  
9 اولویتهای پژوهشی سمات ملی  

اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیئت علمی  

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  

دستورالعمل طرح کوتاه مدت تابستانه ، شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی

 عنواندریافت فایل
1 سفر علمی در قالب طرح کوتاه مدت تابستانه،شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی  

پژوهشگران برتر

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه پژوهشگر برتر اعضای هیئت علمی  
2 آئین نامه پژوهشگر برتر دانشجویی  
3 فرم شناسنامه فعالیتهای پژوهشی-پژوهشگر برتر دانشجویی  

انتشارات

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه انتشارات  

سایر آیین نامه ها و ضوابط پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تأسیس، ارزیابی و مدیریت واحدهای پژوهشی  
2 آئین نامه ارتقاء  
3 آئین نامه وزارت علوم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی  
4 برنامه راهبردی پنج ساله پژوهش  
5 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  
6 منشور و موازین اخلاقی پژوهش  
7 آموزش 98.7.7