آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

تشویقی مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویقی مقالات  
2 لیست نشریات ISI-JSR 2106  
3 لیست نشریات Scopus 2016  
4 فهرست نشریات علمی معتبر  
5 نشریات نامعتبر خارجی  
6 JRK2017  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه طرح های پژوهشی  
2 گزارش نهایی طرح پژوهشی  
3 قالب کاتالوگ و پوستر  

اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیئت علمی  

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  

شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی

 عنواندریافت فایل
1 شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی  

پژوهشگران برتر

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه پژوهشگر برتر (اعضای هیئت علمی)  
2 آئین نامه پژوهشگر برتر (دانشجویی)  

انتشارات

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه انتشارات  

سایر آیین نامه ها و ضوابط پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تأسیس، ارزیابی و مدیریت واحدهای پژوهشی  
2 آئین نامه ارتقاء  
3 آئین نامه وزارت علوم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی  
4 برنامه راهبردی پنج ساله پژوهش  
5 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  
6 منشور و موازین اخلاقی پژوهش