08 مهر 1401

امید رشیدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Omid Rashidian, Reza Abbasnia, Rasool Ahmadi, ّFoad Mohajeri Nav (2016) Progressive Collapse of Exterior Reinforced Concrete Beam–Column Sub-assemblages: Considering the Effects of a Transverse Frame International Journal of Concrete Structures and Materials: 10; 479-497
2
Reza Abbasnia, ّFoad Mohajeri Nav, Nima Usefi, Omid Rashidian (2016) A new method for progressive collapse analysis of RC frames STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 60; 31-50
3
ّFoad Mohajeri Nav, Reza Abbasnia, Omid Rashidian, Nima Usefi (2016) Theoretical Resistance of RC Frames under the Column Removal Scenario Considering High Strain Rates JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES: 30; 04016025-...
4
Rasool Ahmadi, Omid Rashidian, Reza Abbasnia, ّFoad Mohajeri Nav, Nima Usefi (2016) Experimental and Numerical Evaluation of Progressive Collapse Behavior in Scaled RC Beam-Column Subassemblage SHOCK AND VIBRATION: Volume 2016; 17 pages
مقاله ارائه‌شده
1
Farhad Aslani, Hooshang Dabbagh, Omid Rashidian (2009) Strength of Squat Reinforced Concrete Shear Walls Proceedings of the 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, 6-7 November 2009, Iran, Tabriz
2
Hooshang Dabbagh, Farhad Aslani, Omid Rashidian (2009) Strength of Squat Reinforced High Strength Concrete Shear Walls The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures, Iran, Tehran
3
رسول احمدی، رضا عباسنیا، امید رشیدیان (1385) بررسی رفتار اتصالات L و T شکل دیوار به دیوار در پانلهای ساندویچی بتن پاشی هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
امید رشیدیان، رضا عباسنیا، رسول احمدی (1396) ارزیابی رفتار اتصالات قابهای خمشی بتن مسلح در انهدام پیشرونده
2
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!