01 مرداد 1403

امید رشیدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی رفتار اتصالات قابهای خمشی بتن مسلح در انهدام پیشرونده
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انهدام پیش رونده، قاب بتن مسلح، اتصالات تیر به ستون، آزمایش، مسیر بار جایگزین
پژوهشگران امید رشیدیان (دانشجو)، رضا عباسنیا (استاد راهنمای اول)، رسول احمدی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

ارزیابی پایداری ساختمان های بتن مسلح در برابر انهدام پیشرونده، به دلیل وفور استفاده، از اهمیت بالایی برخوردار است. بیشتر تحقیقات عددی و آزمایشگاهی انهدام پیشرونده بر روی رفتار قابهای بتن مسلح دو بعدی انجام شده است. اثرات قابهای عرضی و اتصالات و نقش آنها در بازتوزیع نیروها، به دلیل پیچیدگی، در بیشتر تحقیقات قبلی در نظر گرفته نشده است. بر همین مبنا، در تحقیق حاضر رفتار قاب های بتن مسلح تحت سناریوی حذف ستون، بر اساس دو رویکرد آزمایشگاهی و عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در فاز اول، دو نمونه جزء قاب مقیاس شده، به نمایندگی از قابهای کناری ساختمانهای بتن مسلح، تحت سناریوی حذف ستون وسطی آزمایش شده است. مکانیزم های باربری نمونه شامل عملکرد خمشی، عملکرد قوسی فشاری و عملکرد زنجیری و همچنین نیروها و تغییرمکانهای اعضا بررسی و تحلیل شدند. مشخصات اصلی شکست نمونه ها شامل خردشدگی و شکست بتن تیر ها در نواحی فشاری نزدیک اتصالات، تشکیل و توسعه ترک های خمشی و نهایتا گسیختگی میلگردها در محل ترک های خمشی اصلی بوده است. به دلیل نبود قید کافی برای توسعه نیروی محوری در قاب عرضی، عملکرد قوسی فشاری به مقدار قابل توجهی در این قاب توسعه نمی یابد. با این وجود از طریق عملکرد خمشی و همچنین ایجاد محدودیت برای چرخش اتصال وسطی، ظرفیت باربری و شکل پذیری نمونه دارای قاب عرضی به نسبت نمونه دو بعدی در مراحل مختلف از 30 تا 60 درصد افزایش داشته است. در فاز دوم ، رفتار قابهای بتن مسلح با ارائه یک مدل ماکرو برای اتصالات تیر به ستون در نرم افزار متن باز OpenSees، ارزیابی شده است. در مدل ماکرو، مکانیزم های تغییر شکل اصلی حاکم بر رفتار اتصالات، شامل تغییر شکل برشی پانل اتصال و دوران انتهایی اعضا در نظر گرفته شده است. برای اعمال تغییر شکل برشی پانل اتصال تئوری ناحیه فشاری اصلاح شده به کار گرفته شده و مدل مصالحی برای لغزش میلگرد برای استفاده در سطح مشترک اتصال و تیر معرفی شده است. تحلیل مدلها با روش استاتیکی غیرخطی (پوش دان) انجام شده است. مطالعه اعتبارسنجی نشان می دهد که مدلسازی ارائه شده می تواند چهارچوبی قابل اطمینان برای تخمین مقاومت قابهای بتن مسلح ارائه دهد. همچنین گسیختگی میلگرد و اثرات ناشی از آن، در مدل عددی در نظر گرفته می شود. بر پایه مطالعات پارامتریک، افزایش عمق تیرها باعث افزایش قابل توجهی در عملکر