01 مرداد 1403

امید رشیدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار اتصالات دیوار به دیوار در پانلهای ساندویچی شاتکریتی" 3D"
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ساندویچ پانل، شاتکریت، اتصالات دیواری، 3d ، سازه
پژوهشگران امید رشیدیان (دانشجو)، رضا عباسنیا (استاد راهنمای اول)، رسول احمدی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

ساختمانهای ساندویچ پانل شاتکریتی، در چند سال اخیر، به عنوان سیستمی مناسب هم به لحاظ سازه ای وهم اقتصادی مطرح شده اند وتحقیقات مختلفی هم برروی آنها صورت گرفته است. اتصالات در کلیه سازه هاواز جمله ساختمانهای ساندویچ پانل از اهمیت خاصی برخورداراند، لذادرادامه تحقیقات برروی این سازه ها، در این پایان نامه اتصالات دیواربه دیوارپانلهای ساندویچی شاتکریتی مورد بررسی قرارمی گیرد. ابتدا به معرفی سیستم سازه ای پانلهای ساندویچی شاتکریتی پرداخته می شود.سپس تحقیقات انجام شده برروی این سازه ها وبطورخاص اتصالات آنها آورده می شود.دربخش بعدی با استفاده از نتایج آزمایش انجام شده برروی اتصالL شکل دیواربه دیوار،با بارگذاری درصفحه پانل، مدلی تحلیلی کالیبره می شود که درادامه با استفاده از این مدل اتصالL شکل بدون آرماتورانتظارودرفصل چهارم اتصالT شکل، هردوبا بارگذاری درصفحه پانل تحلیل خواهند شد.درادامه اتصالات L وT شکل دیواربه دیوار،با بارگذاری در صفحه عمودبرصفحه پانل، بوسیله مدل تحلیلی بررسی می شوند.درانتها نتایج تحقیق، بطورخلاصه، خواهد آمد.