30 فروردین 1403
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه رازی ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان رساله: تحریکات تجمعی در نانو لوله های کربنی
 • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه رازی ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: تئوری کوانتومی نور در محیط های غیر خطی پاشنده و جاذب
بیشتر

علایق پژوهشی

 • پلاسمونیک
 • فرامواد
 • الکترومغناطیس
 • نوسانات و امواج در پلاسما
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Afshin Moradi, Pankaj Choudhury (2023) A revisit to the quasistatic analysis of hyperbolic metamaterial supported core-shell nanoparticle Results in Optics: 13; 100530-...
2
Afshin Moradi, Nurhan Tokan (2023) Screened plasmons of graphene near a perfect electric conductor JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 134; 153103 (1-9)
3
4
Afshin Moradi, Nurhan Tokan (2023) Magnetostatic microwaves in circular dielectric waveguide with anisotropic uniaxial μ-negative media APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 129; 178(1-9)
5
Afshin Moradi, Nurhan Tokan (2022) Magnetostatic microwaves in circular metallic waveguides filled with uniaxial negative permeability media JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 132; 143901-...
6
Afshin Moradi, Pi Gang Luan (2022) Electromagnetic energy density in hyperbolic metamaterials Scientific Reports: 12; 10760
7
Afshin Moradi (2021) Electrostatic theory of rectangular waveguides filled with anisotropic media Scientific Reports: 11; 24522
8
9
Afshin Moradi, Martijn Wubs (2021) Strongly direction-dependent magnetoplasmons in mixed Faraday–Voigt configurations Scientific Reports: 1; 18373
10
Afshin Moradi (2021) Distribution of electromagnetic energy density in a dispersive and dissipative metamaterial JOURNAL OF MODERN OPTICS: 68; 634-640
11
دلارام کریمی مقدم، افشین مرادی (1400) بررسی قطبش پذیری نانولوله های کربنی تک دیواره نانو مقیاس: 1; 44-49
12
Afshin Moradi (2021) Dispersive electrostatic waves on a cold magnetized electron gas half-space PHYSICS OF PLASMAS: 28; 054501-...
13
Afshin Moradi (2021) Longitudinal quasi-electrostatic waves in hyperbolic metasurfaces PHYSICS LETTERS A: 391; 127103-...
14
Afshin Moradi (2021) Electrostatic waves in photonic hypercrystals PHYSICS LETTERS A: 387; 127008-...
15
Afshin Moradi (2020) Electrostatic Wave Propagation in 1-D Magnetized Plasma Periodic Structures IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 48; 3776-3780
16
Afshin Moradi (2020) Electrostatic Dyakonov-like surface waves supported by metallic nanowire-based hyperbolic metamaterials JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: 37; 2976-...
17
Afshin Moradi (2020) Surface and bulk plasmons in cylindrical electric-gyrotropic wires JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: 37; 2947-...
18
Afshin Moradi (2020) Energy relations of plasma waves in planar two‐dimensional electron‐ion plasmas CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 60; e202000031(1-7)
19
Afshin Moradi (2020) Optical properties of two-walled carbon nanotubes: quasi-static approximation European Physical Journal Plus: 135; 611 (1-14)
20
Afshin Moradi (2020) Reflection of Electrostatic Waves on Plane Interface Between Magnetized Plasma and Insulator IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 48; 2687-2690
21
Afshin Moradi (2020) Electrostatic wave propagation in an array of metallic wires PHYSICS OF PLASMAS: 27; 064502-...
22
افشین مرادی (1398) خواص اپتیکی مولکولهای C60 : تقریب شبه ایستایی پژوهش فیزیک ایران: 19; 775-782
23
افشین مرادی (1398) چگالی انرژی الکتریکی و اتلاف در گرافین: روش مدار معادل مهندسی برق - دانشگاه تبریز: 49; 399-403
24
Afshin Moradi (2019) Plasmonic waves of graphene on a conducting substrate JOURNAL OF MODERN OPTICS: 3; 353-357
25
Afshin Moradi (2019) Propagation of electrostatic energy through a quantum plasma CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 2; 173-180
26
27
Afshin Moradi (2018) Electromagnetic energy within an isolated C60 molecule OPTIK: 164; 100-104
28
Afshin Moradi (2018) Energy behaviour of extraordinary waves in magnetized quantum plasmas PHYSICS OF PLASMAS: 25; 052123
29
Afshin Moradi (2017) Theory of energy and power flow of plasmonic waves on single-walled carbon nanotubes JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 122; 133103
30
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of plasmonic waves in bilayer graphene OPTICS COMMUNICATIONS: 304; 135-138
31
32
Afshin Moradi (2017) Damping properties of plasmonic waves on graphene PHYSICS OF PLASMAS: 24;
33
34
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of surface waves in a strongly magnetized graphene JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 123;
35
Afshin Moradi (2017) Electrostatic Surface Waves on Semi-Bounded Quantum Electron-Hole Semiconductor Plasmas COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS: 67;
36
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of magnetoplasmonic waves on graphene SOLID STATE COMMUNICATIONS: 253;
37
38
Afshin Moradi (2016) Collective excitations of spherical semiconductor nanoparticles PHYSICA SCRIPTA: 91;
39
Afshin Moradi (2016) Surface polaritons of a metal-insulator-metal curved slab SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 97;
40
Afshin Moradi (2016) Low-frequency surface waves on semi-bounded magnetized quantum plasma PHYSICS OF PLASMAS: 23;
41
42
43
44
Afshin Moradi (2016) Effective medium theory for a system of C60 molecules PHYSICS OF PLASMAS: 23;
45
46
Afshin Moradi (2016) Quantum nonlocal polarizability of spherical metal nanoparticles INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: 30;
47
Afshin Moradi (2016) Electrostatic surface waves on a magnetized quantum plasma half-space PHYSICS OF PLASMAS: 23;
48
Afshin Moradi, Hamid Reza Zangeneh, Firoozeh Karimi Moghadam (2015) Effective permittivity of single-walled carbon nanotube composites: Two-fluid model PHYSICS OF PLASMAS: 22;
49
50
Afshin Moradi (2015) Spatial nonlocality in the infrared absorption spectra of polar semiconductor nanospheres SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY: 30;
51
52
53
54
Afshin Moradi (2015) Infrared absorption spectra of a spatially dispersive polar semiconductor nanowire SOLID STATE COMMUNICATIONS: 212;
55
Afshin Moradi (2015) Quantum ion-acoustic wave oscillations in metallic nanowires PHYSICS OF PLASMAS: 22;
56
Afshin Moradi (2015) Maxwell-Garnett effective medium theory: Quantum nonlocal effects PHYSICS OF PLASMAS: 22;
57
Afshin Moradi (2015) Plasmon modes of metallic nanowires including quantum nonlocal effects PHYSICS OF PLASMAS: 22;
58
Afshin Moradi (2015) Quantum Nonlocal Polarizability of Metallic Nanowires Plasmonics: 10;
59
60
61
62
63
Afshin Moradi (2015) surface plasmon oscillations on a quantum plasma half-space PHYSICS OF PLASMAS: 22;
64
Afshin Moradi (2015) Plasmonic waves of random metal-dielectric nanocomposite films Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications: 15;
65
66
Afshin Moradi (2014) Surface plasmon modes of a nanoegg above a substrate JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: 141;
67
Afshin Moradi (2014) Multiple plasmon excitations of C60 dimers JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: 141;
68
Afshin Moradi (2014) Extinction properties of an isolated c60 molecule SOLID STATE COMMUNICATIONS: 192;
69
70
71
Afshin Moradi (2010) Dispersion properties of electrostatic sound wave modes in carbon nanotubes PHYSICS OF PLASMAS: 17; 014504
72
Afshin Moradi (2009) Dust ion-acoustic wave oscillations in single-walled carbon nanotubes PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 42; 43-45
73
Afshin Moradi (2009) Microwave absorption of magnetized hydrogen plasma in carbon nanotubes PHYSICS OF PLASMAS: 16; 113501
74
Afshin Moradi (2009) Plasmon hybridization in metallic nanotubes with a nonconcentric core OPTICS COMMUNICATIONS: 282; 3368-3370
75
Afshin Moradi (2009) Quantum ion-acoustic wave oscillations in C60 molecule PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 41; 1338-1339
76
77
Afshin Moradi, Ali Reza Meidanchi (2009) Magnetostatic modes hybridization in left-handed cylindrical shells PHYSICA SCRIPTA: 79; 045801
78
Afshin Moradi (2008) Electron-ion quantum plasma excitations in single-walled carbon nanotubes JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER: 21; 045303
79
Afshin Moradi (2008) Plasmon hybridization in metallic nanotubes JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS: 69; 2936-2938
80
Afshin Moradi (2008) Electron–hole plasma excitations in single-walled carbon nanotubes PHYSICS LETTERS A: 372; 5614-5616
81
Afshin Moradi (2008) Plasma wave propagation in a pair of carbon nanotubes JETP LETTERS: 88; 795–798
82
83
Afshin Moradi, Heidar Khosravi (2007) Collective excitations in single-walled carbon nanotubes Physical Review X: 76; 113411
84
Heidar Khosravi, Afshin Moradi (2007) Comment on: Electromagnetic wave propagation in single-wall carbon nanotubes PHYSICS LETTERS A: 364; 515-516
مقاله ارائه‌شده
1
افشین مرادی (1401) ریزموج های الکترواستاتیکی در موجبرهای فلزی دایروی حاوی مواد ناهمسانگرد بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران. - ایران، خوزستان - 9 تا 11 اسفند 1401، ایران¡ شیراز (مجازی)
2
نرجس السادات نجفی اصفهانی، افشین مرادی، حسین حکیمی پژوه (1400) انتشار امواج الکتروستاتیکی در پلاسماهای کوانتومی مغناطیده کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
3
افشین مرادی (1398) تئوری محیط مؤثر کامپوزیتی از نانو لوله های کربنی تک دیواره: تقریب شبه استاتیک بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ کرج
4
افشین مرادی (1398) انرژی امواج صوتی-یونی کوانتومی در یک پلاسمای کوانتومی نیمه بی نهایت سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
5
افشین مرادی (1398) کوانتش کانونیک میدان های پلاسمونیکی در گرافن تک لایه سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
6
7
8
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
نرجس السادات نجفی اصفهانی، حسین حکیمی پژوه، افشین مرادی (1400) انتشار انرژیهای الکتروستاتیکی و الکترومغناطیسی در پلاسماهای کوانتومی
2
کتاب
1
Afshin Moradi (2023) Theory of Electrostatic Waves in Hyperbolic Metamaterials ISBN: 978-3-031-48595-4
2
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
افشین مرادی (1390) همگرایی الکترونیک و فوتونیک در مقیاس نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دانشجویان

 • الهام ابراهيمي
  نام و نام خانوادگی: الهام ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: تحریکات پلاسمون سطحی و حجمی در نانو سیم های فلزی
 • شروين فيروزفر
  نام و نام خانوادگی: شروین فیروزفر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: پلاریتونهای سطحی در مواد چپ گرد با شکل و هندسه مختلف
 • فاطمه حبيبي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه حبیبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: بررسی خواص اپتیکی لایه نازک غیر همگن پلاسمای هیدروژن در حضور نانولوله های کربنی
 • فيروزه كريمي مقدم
  نام و نام خانوادگی: فیروزه کریمی مقدم
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک-فوتونیک
  رساله: بررسی خصوصیات اپتیکی کامپوزیتی از نانولوله های کربنی تک دیواره و مولکول های C60
 • نرجس السادات نجفي اصفهاني
  نام و نام خانوادگی: نرجس السادات نجفی اصفهانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک-فوتونیک
  پایان نامه: انتشار انرژی های الکترومغناطیسی و الکتروستاتیکی در پلاسماهای کوانتومی
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

كتاب منتشر شده در سال 2020 در انتشارات اشپرينگر كتاب منتشر شده در سال 2023 در انتشارات اشپرينگر