11 آذر 1399
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه رازی ، ایران (1384 - 1388)
    عنوان رساله: تحریکات تجمعی در نانو لوله های کربنی
  • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه رازی ، ایران (1380 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: تئوری کوانتومی نور در محیط های غیر خطی پاشنده و جاذب
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نانو اپتیک
  • پلاسمونیک
  • پدیده های اساسی پلاسما و امواج
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Afshin Moradi (2020) Electrostatic Dyakonov-like surface waves supported by metallic nanowire-based hyperbolic metamaterials JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: 37; 2976-...
2
Afshin Moradi (2020) Surface and bulk plasmons in cylindrical electric-gyrotropic wires JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: 37; 2947-...
3
Afshin Moradi (2020) Energy relations of plasma waves in planar two‐dimensional electron‐ion plasmas CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 60; e202000031(1-7)
4
Afshin Moradi (2020) Optical properties of two-walled carbon nanotubes: quasi-static approximation European Physical Journal Plus: 135; 611 (1-14)
5
Afshin Moradi (2020) Reflection of Electrostatic Waves on Plane Interface Between Magnetized Plasma and Insulator IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 48; 2687-2690
6
Afshin Moradi (2020) Electrostatic wave propagation in an array of metallic wires PHYSICS OF PLASMAS: 27; 064502-...
7
افشین مرادی (1398) خواص اپتیکی مولکولهای C60 : تقریب شبه ایستایی پژوهش فیزیک ایران: 19; 775-782
8
افشین مرادی (1398) چگالی انرژی الکتریکی و اتلاف در گرافین: روش مدار معادل مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 49; 399-403
9
Afshin Moradi (2019) Plasmonic waves of graphene on a conducting substrate JOURNAL OF MODERN OPTICS: 3; 353-357
10
Afshin Moradi (2019) Propagation of electrostatic energy through a quantum plasma CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 2; 173-180
11
12
Afshin Moradi (2018) Electromagnetic energy within an isolated C60 molecule OPTIK: 164; 100-104
13
Afshin Moradi (2018) Energy behaviour of extraordinary waves in magnetized quantum plasmas PHYSICS OF PLASMAS: 25; 052123
14
Afshin Moradi (2017) Theory of energy and power flow of plasmonic waves on single-walled carbon nanotubes JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 122; 133103
15
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of plasmonic waves in bilayer graphene OPTICS COMMUNICATIONS: 304; 135-138
16
17
Afshin Moradi (2017) Damping properties of plasmonic waves on graphene PHYSICS OF PLASMAS: 24;
18
19
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of surface waves in a strongly magnetized graphene JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 123;
20
Afshin Moradi (2017) Electrostatic Surface Waves on Semi-Bounded Quantum Electron-Hole Semiconductor Plasmas COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS: 67;
21
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of magnetoplasmonic waves on graphene SOLID STATE COMMUNICATIONS: 253;
22
23
Afshin Moradi (2016) Collective excitations of spherical semiconductor nanoparticles PHYSICA SCRIPTA: 91;
24
Afshin Moradi (2016) Surface polaritons of a metal-insulator-metal curved slab SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 97;
25
Afshin Moradi (2016) Low-frequency surface waves on semi-bounded magnetized quantum plasma PHYSICS OF PLASMAS: 23;
26
27
28
29
Afshin Moradi (2016) Effective medium theory for a system of C60 molecules PHYSICS OF PLASMAS: 23;
30
31
Afshin Moradi (2016) Quantum nonlocal polarizability of spherical metal nanoparticles INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: 30;
32
Afshin Moradi (2016) Electrostatic surface waves on a magnetized quantum plasma half-space PHYSICS OF PLASMAS: 23;
33
Afshin Moradi, Hamid Reza Zangeneh, Firoozeh Karimi Moghadam (2015) Effective permittivity of single-walled carbon nanotube composites: Two-fluid model PHYSICS OF PLASMAS: 22;
34
35
Afshin Moradi (2015) Spatial nonlocality in the infrared absorption spectra of polar semiconductor nanospheres SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY: 30;
36
37
38
39
Afshin Moradi (2015) Infrared absorption spectra of a spatially dispersive polar semiconductor nanowire SOLID STATE COMMUNICATIONS: 212;
40
Afshin Moradi (2015) Quantum ion-acoustic wave oscillations in metallic nanowires PHYSICS OF PLASMAS: 22;
41
Afshin Moradi (2015) Maxwell-Garnett effective medium theory: Quantum nonlocal effects PHYSICS OF PLASMAS: 22;
42
Afshin Moradi (2015) Plasmon modes of metallic nanowires including quantum nonlocal effects PHYSICS OF PLASMAS: 22;
43
Afshin Moradi (2015) Quantum Nonlocal Polarizability of Metallic Nanowires Plasmonics: 10;
44
45
46
47
48
Afshin Moradi (2015) surface plasmon oscillations on a quantum plasma half-space PHYSICS OF PLASMAS: 22;
49
Afshin Moradi (2015) Plasmonic waves of random metal-dielectric nanocomposite films Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications: 15;
50
51
Afshin Moradi (2014) Surface plasmon modes of a nanoegg above a substrate JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: 141;
52
Afshin Moradi (2014) Multiple plasmon excitations of C60 dimers JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: 141;
53
Afshin Moradi (2014) Extinction properties of an isolated c60 molecule SOLID STATE COMMUNICATIONS: 192;
54
55
56
Afshin Moradi (2010) Dispersion properties of electrostatic sound wave modes in carbon nanotubes PHYSICS OF PLASMAS: 17; 014504
57
Afshin Moradi (2009) Dust ion-acoustic wave oscillations in single-walled carbon nanotubes PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 42; 43-45
58
Afshin Moradi (2009) Microwave absorption of magnetized hydrogen plasma in carbon nanotubes PHYSICS OF PLASMAS: 16; 113501
59
Afshin Moradi (2009) Plasmon hybridization in metallic nanotubes with a nonconcentric core OPTICS COMMUNICATIONS: 282; 3368-3370
60
Afshin Moradi (2009) Quantum ion-acoustic wave oscillations in C60 molecule PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 41; 1338-1339
61
62
Afshin Moradi, Ali Reza Meidanchi (2009) Magnetostatic modes hybridization in left-handed cylindrical shells PHYSICA SCRIPTA: 79; 045801
63
Afshin Moradi (2008) Electron-ion quantum plasma excitations in single-walled carbon nanotubes JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER: 21; 045303
64
Afshin Moradi (2008) Plasmon hybridization in metallic nanotubes JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS: 69; 2936-2938
65
Afshin Moradi (2008) Electron–hole plasma excitations in single-walled carbon nanotubes PHYSICS LETTERS A: 372; 5614-5616
66
Afshin Moradi (2008) Plasma wave propagation in a pair of carbon nanotubes JETP LETTERS: 88; 795–798
67
68
Afshin Moradi, Heidar Khosravi (2007) Collective excitations in single-walled carbon nanotubes Physical Review X: 76; 113411
69
Heidar Khosravi, Afshin Moradi (2007) Comment on: Electromagnetic wave propagation in single-wall carbon nanotubes PHYSICS LETTERS A: 364; 515-516
مقاله ارائه‌شده
1
افشین مرادی (1398) تئوری محیط مؤثر کامپوزیتی از نانو لوله های کربنی تک دیواره: تقریب شبه استاتیک بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ کرج
2
افشین مرادی (1398) انرژی امواج صوتی-یونی کوانتومی در یک پلاسمای کوانتومی نیمه بی نهایت سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
3
افشین مرادی (1398) کوانتش کانونیک میدان های پلاسمونیکی در گرافن تک لایه سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
4
5
6
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

-