07 خرداد 1403
زهرا گرگين كرجي

زهرا گرگین کرجی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zahra Gorgin Karaji, Reza Bagheri, Soodeh Amirkhani (2022) The Effect of Pore Morphology and Agarose Coating on Mechanical Properties of Tricalcium Phosphate Scaffolds International Journal of Applied Ceramic Technology: 19; 2713-2722
2
Zahra Gorgin Karaji, Fatemeh Jahanmard, AmirHossein Mirzaei, Bart Wan der wal, Saber Amin Yavari (2020) A multifunctional silk coating on additively manufactured porous titanium to prevent implant-associated infection and stimulate bone regeneration Biomedical Materials: 15; 065016
3
Zahra Gorgin Karaji, behzad houshmand, shahasanam abbasi, sara shafiei, shahab faghihi (2017) Biofunctionalization of titanium granules with simvastatin for improving osteogenic activity and antibacterial properties(Ex Vivo Study) INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS: 32;
4
Sadra Bakhshandeh, A.C. Fluit, Zahra Gorgin Karaji, K. Lietaert, C.H.E. Boel, Amir A Zadpoor, H.C. Vogely, T. Vermonden, W.E. Hennink, H. Weinans, S. AminYavari (2017) Simultaneous Delivery of Multiple Antibacterial Agents from Additively Manufactured Porous Biomaterials to fully Eradicate Planktonic and Adherent Staphylococcus aureus ACS Applied Materials & Interfaces: 9;
5
Zahra Gorgin Karaji, reza Hedayati, Behdad Pouran, Iulian Apachitei, Amir A Zadpoor (2017) Effects of plasma electrolytic oxidation process on the mechanical properties of additively manufactured porous biomaterials Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications: 76;
6
Zahra Gorgin Karaji, mathew speirs, Sasan Dadbakhsh, Jean- Pierre Kruth,, Saber Amin Yavari, Amir Abbas Zadpoor (2017) Additively Manufactured and Surface Biofunctionalized Porous Nitinol ACS Applied Materials & Interfaces: 9;
مقاله ارائه‌شده
1
Zahra Gorgin Karaji, Mohammad Hosein Kazemi (2022) Wound dressing of deferoxamine immobilized PVA/Silk/Chitosan nanofiber with exceeded healing response International Conference on Biomaterials and Biomedical Engineering, United Arab Emarat, Dubai
2
Zahra Gorgin Karaji, AmirHossein Mirzaei, Fatemeh Jahanmard, Edward Fluit, Edwin Boel, Bart Wan der wal, Harrie Weinans, Saber Amin Yavari (2019) Multifunctional coating on 3D-printed porous titanium implants 38th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society, Belgium, Antwerp
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امین شهسوارگلدانلو، زهرا گرگین کرجی (1400) پرده اتوماتیک هوشمند دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
3
امیرحسین میرزایی، فاطمه جهانمرد، بارت وان در وال، صابر امین یاوری، زهرا گرگین کرجی (1399) اصلاح سطح بیومتریالهای پزشکی به منظور بهبود خواص بیولوژیکی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
1
2
سید امین موسوی گورابی، زهرا گرگین کرجی، محمود حشمتی (1399) ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کیتوسان ابریشم با هدف کاربرد در مهندسی بافت غضروف
3
مجتبی نظری، زهرا گرگین کرجی، سید کمال جلالی (1398) تحلیل داربست کاشته شده در استخوان فمور به کمک روش اجزاء محدود
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
1
ابوذر سهرابی جهرمی، زهرا گرگین کرجی، رسول لسان خوش، الهه اسلامی پور، بابک اکبری، باهره تکیه معروف، مهوش سیفی، لیلا شیرالی، احسان محرابی (1400) فناوری نانو - فیلمهای پلیمری نانو چندسازه ای برای بسته بندی مواد غذایی با خواص مانع شوندگی تعیین مشخصه ها و روشهای اندازه گیری
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!