05 تیر 1403
زهرا گرگين كرجي

زهرا گرگین کرجی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کیتوسان ابریشم با هدف کاربرد در مهندسی بافت غضروف
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کامپوزیت کیتوسان - ابریشم، داربست، مهندسی بافت غضروف، خواص مکانیکی
پژوهشگران سید امین موسوی گورابی (دانشجو)، زهرا گرگین کرجی (استاد راهنمای اول)، محمود حشمتی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

مهندسی بافت یکی از علومی است که با استفاده از روش های پیشرفته به ترمیم بافت های آسیب دیده پرداخته و باعث بهبود و بازسازی آن می شود. گسترش مهندسی بافت نیازمند توسعه مواد زیستی که باید علاوه بر سازگاری با بافت میزبان خود دارای خواص مکانیکی قابل مقایسه با آن بافت نیز باشند. در این پایان نامه کامپوزیت دو پلیمر طبیعی، یعنی فیبروئین ابریشم وکیتوسان، به صورت یک داربست سه بعدی با خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی منحصر که می تواند جایگزین بافت غضروف گردد پیشنهاد شده است. به همین منظور کامپوزیت کیتوسان - ابریشم با چهار نسبت مختلف ساخته شد. گروه های مختلف به صورت کامپوزیت نمونه Ch-Si(نسبت کیتوسان به ابریشم 1:1 ( ، Ch-2Si (نسبت کیتوسان به ابریشم2:1)، Ch-0/5Si (نسبت کیتوسان به ابریشم1:2) و Ch(کیتوسان خالص) تهیه شدند. بررسی ترکیب شیمیایی ساختارهای کامپوزیتی از طریق تست تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR) انجام شد. استحکام مکانیکی نمونه ها از طریق تست کشش ارزیابی شد. هم چنین جهت بررسی تخریب پذیری کامپوزیت های ساخته شده تغییرات جرم و حجم آن ها در بازه زمانی 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. تست تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR ) نشان می دهد با اضافه کردن ابریشم با کیتوسان پیک گروه های آمیدی مربوط به ابریشم را در نمودار FTIR ایجاد شده است که تایید کننده حضور ابریشم در نمونه می باشد هم-چنین پیک گروه های آمیدی مربوط به کیتوسان را در نمودار FTIR ایجاد شده است که تایید کننده حضور کیتوسان درنمونه می باشد. نتایج تست کشش نشان داد با افزایش فیبروئین ابریشم استحکام کششی افزایش پیدا می کند. میانگین تنش به دست آمده برای نمونه های Ch-2Si، Ch-Si و Ch-0/5Siبه ترتیب MPa 3/5،MPa 2/4 وMPa 8/1 می باشد. که بیش ترین استحکام کششی مربوط به نمونه Ch-2Si می باشد. هم چنین نتایج تست تغییرات جرم نشان داد نمونه هایی که استحکام کششی بالاتری دارند تخریب کم تری در آب مقطر دارند. میزان تغییرات جرم برای نمونه های Ch، Ch-Si، Ch-0/5Si، Ch-2Si به ترتیب g 304/ 4،g 394/14، g 353/9 و g 092/19 بود. نمونه Ch بیش ترین تغییرات حجم را نشان داد هم چنین نمونه Ch-2Si کم ترین تغییرات خواص مذکور مشاهده شد. طبق نتایج به دست آمده نمونه کامپوزیت کیتوسان و ابریشم نمونه Ch-2Si استحکام کششی نزدیک تر به استحکام کششی غضروف و هم چنین کم ترین تغییرات حجم و ب