18 مرداد 1399

محسن صمیمی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مهدی صفری، محسن شهریاری مقدم، محسن صمیمی، زهرا عزیزی (1398) بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست توده باکتری های جداسازی شده از معدن راونج مجله تحقیقات آب و خاک ایران: 50; 149-160
2
Mohsen Samimi, Shamil Validov (2018) Characteristics of pDNA-loaded chitosan/alginate-dextran sulfate nanoparticles with high transfection efficiency Romanian Biotechnological Letters: 23; 13996-14006
3
Mohsen Samimi, Mohsen Shahriari Moghadam (2018) Optimal conditions for the biological r