04 بهمن 1399

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohsen Samimi, Mohsen Shahriari Moghadam (2020) Phenol biodegradation by bacterial strain O-CH1 isolated from sea shore Global Journal of Environmental Science and Management: 6; 109 - 118
2
Mohsen Samimi, Ali Hojat Nia (2019) Lactic-based Novel Amine Ionic Liquid: Synthesis and Characterization of [DEA][Lac] journal of chemical and petroleum engineering: 53; 169 - 176
3
Neda Azimi, Pedram عظیمی, Mohsen Samimi, Tahereh Mansouri Jalilian (2019) Ultrasonic-assisted adsorption of Ni (II) ions from aqueous solution onto Fe3O4 nanoparticles Advances in Nanochemistry: 1; 66 - 72
4
مهدی صفری، محسن شهریاری مقدم، محسن صمیمی، زهرا عزیزی (1398) بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست توده باکتری های جداسازی شده از معدن راونج مجله تحقیقات آب و خاک ایران: 50; 149-160
5
Mohsen Samimi, Shamil Validov (2018) Characteristics of pDNA-loaded chitosan/alginate-dextran sulfate nanoparticles with high transfection efficiency Romanian Biotechnological Letters: 23; 13996-14006
6
Mohsen Samimi, Mohsen Shahriari Moghadam (2018) Optimal conditions for the biological removal of ammonia from wastewater of a petrochemical plant using the response surface methodology Global Journal of Environmental Science and Management: 4; 315-324
مقاله ارائه‌شده
1
محسن صمیمی، سید امین پارسا مقدم (1396) تاثیر قوس الکتریکی بر خواص آب و جوانهزنی بذرها کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
2
محسن صمیمی، حامد فرهادی نیا، محسن صمیمی (1396) ساختار کامپوزیتهای پلیمری و بهبود مقاومت مواد در برابر نیروها کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
3
محسن صمیمی، عقیل الوند منش، سید امین پارسا مقدم (1396) کشت گیاه عدسک آبی (duckweed) بررسی شرایط بهینه رشد ، برای تصفیه آب و پساب کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
4
محسن صمیمی (1395) تأثیر شار عبوری از نانوغشاءهای پلیمری بر فرایند تصفیه منابع آبی کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
شامیل والیدف، محسن صمیمی (1397) تهیۀ نانوذرات بیوپلیمری حاوی pDNA با بازده انتقال بالا دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
مجید محدثی، محسن صمیمی (1396) طراحی و ساخت نمونه آزمایشی و قابل حمل سیستم تصفیه آب خاکستری جهت استفاده مجدد دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!