شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 علی نادری معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
2 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
3 محمود حشمتی پژوهشگر برتر-عضو
4 مهدی خزائی رییس دانشکده فناوری اطلاعات
5 زهرا گرگین کرجی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت
6 امین شهسوارگلدانلو عضو
7 حامد رشیدی عضو
8 بهزاد قنبری عضو
9 شهلا یوسفیان مسئول جلسه-کارشناس پژوهشی
10 سعیده محمدی عضو
11 سجاد رسائی ریاست دانشکده انرژی
12 پروین احمدی کارشناس طرحهای پژوهشی