شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 شیوا پالانی عضو
2 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
3 سهراب فتحی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
4 سجاد احمدیان رییس دانشکده فناوری اطلاعات
5 امین شهسوارگلدانلو عضو
6 شهلا یوسفیان مسئول جلسه-کارشناس پژوهشی
7 سعیده محمدی عضو
8 مهدی احمدی جیردهی رئیس دانشکده انرژی
9 شعیب خانمحمدی مدیر ارتباط با صنعت
10 پیمان مرادی ریاست دانشکده مهندسی
11 محمد دهنوی عضو
12 شیده احتشام راد عضو
13 بهزاد قنبری رئیس دانشکده علوم پایه و کاربردی