شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 شیوا پالانی عضو
2 علی نادری معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
3 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
4 محمود حشمتی پژوهشگر برتر-عضو
5 مهدی خزائی رییس دانشکده فناوری اطلاعات
6 امین شهسوارگلدانلو عضو
7 حامد رشیدی عضو
8 شهلا یوسفیان مسئول جلسه-کارشناس پژوهشی
9 سعیده محمدی عضو
10 سجاد رسائی ریاست دانشکده مهندسی
11 مهدی احمدی جیردهی رئیس دانشکده انرژی
12 عبدالرضا روشنی سرپرست گروه نظارت،ارزیابی و تنظیم کیفیت دانشگاه
13 وحید عباسی مدیر ارتباط با صنعت