شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 علی نادری معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
2 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
3 محمود حشمتی پژوهشگر برتر-عضو
4 مهدی خزائی رییس دانشکده فناوری اطلاعات
5 زهرا گرگین کرجی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت
6 امین شهسوارگلدانلو عضو
7 حامد رشیدی عضو
8 بهزاد قنبری عضو
9 شهلا یوسفیان مسئول جلسه-کارشناس پژوهشی
10 سعیده محمدی عضو
11 سجاد رسائی ریاست دانشکده مهندسی
12 پروین احمدی کارشناس طرحهای پژوهشی
13 مهدی احمدی جیردهی رئیس دانشکده انرژی
14 عبدالرضا روشنی سرپرست گروه نظارت،ارزیابی و تنظیم کیفیت دانشگاه
15 شیوا پالانی عضو