شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 شیوا پالانی عضو
2 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
3 سهراب فتحی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
4 سجاد احمدیان رییس دانشکده فناوری اطلاعات
5 بابک یوسفی یگانه رییس دانشکده مدیریت مهندسی
6 شهلا یوسفیان مسئول جلسه-کارشناس پژوهشی
7 سعیده محمدی عضو
8 سیروس همتی رئیس دانشکده مهندسی برق
9 شعیب خانمحمدی مدیر ارتباط با صنعت
10 حسن زیباسخن ریاست دانشکده مهندسی
11 محمد دهنوی عضو
12 شیده احتشام راد عضو
13 بهزاد قنبری رئیس دانشکده علوم پایه و کاربردی
14 پروین احمدی عضو