شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 شیوا پالانی عضو
2 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
3 محمود حشمتی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
4 سید رحیم مرجانی رییس دانشکده فناوری اطلاعات
5 امین شهسوارگلدانلو عضو
6 حامد رشیدی عضو
7 شهلا یوسفیان مسئول جلسه-کارشناس پژوهشی
8 سعیده محمدی عضو
9 مهدی احمدی جیردهی رئیس دانشکده انرژی
10 سجاد رسائی مدیر ارتباط با صنعت
11 پیمان مرادی ریاست دانشکده مهندسی
12 محمد دهنوی عضو
13 شیده احتشام راد عضو