23 تیر 1399

صبحی بنی اردلانی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Naderi, Maryam Ghodrati, Sobhi Baniardalani (2020) The use of a Gaussian doping distribution in the channel region to improve the performance of a tunneling carbon nanotube field-effect transistor Journal of Computational Electronics: 19; 283-290
2
Sobhi Baniardalani (2020) Fault Diagnosis of Discrete-Time Linear Systems Using Continuous-Time Delay Petri Nets International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization: 3; 81-90
3
محمد حقی نیا، صبحی بنی اردلانی، عبدالحمید زاهدی (1398) شبیه سازی سیگنالینگ سوئیچ های دیجیتال به وسیله شبکه پتری رنگی فصل نامه علمی ترویجی عصر برق: 1; 21-26
4
محمد حقی نیا، صبحی بنی اردلانی، عبدالحمید زاهدی (1395) کاربرد شبکه های پتری در شبیه سازی و تشخیص عیب سیگنالینگ سوییچ های دیجیتالی کنترل صنعتی: 1; 61-74
مقاله ارائه‌شده
1
Sobhi Baniardalani (2019) Modeling of Discrete-Time Systems Using Petri Nets 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2019), Iran, yazd
2
صبحی بنی اردلانی (1395) سیستم ثبت حضور اشخاص با RFID از راه دور کنفرانس بین المللی مهندسی برق
3
صبحی بنی اردلانی (1394) تشخیص عیب درسیستم های دینامیکی بااستفاده ازیک مدل اتوماتن زمانی کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
4
صبحی بنی اردلانی (1394) شبیه سازی فرآیند های گسسته پیشامد به کمک یک جبر دوتایی جدید کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
صبحی بنی اردلانی (1397) تشخیص عیب در سیستم های خطی دیجیتال به کمک شبکه پتری دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
صبحی بنی اردلانی (1394) تشخیص عیب در توربین گاز دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
1
محمد حقی نیا، صبحی بنی اردلانی، عبدالحمید زاهدی (1396) مدلسازی و شبیه سازی سوییچ مخابراتی مبتنی بر سیستم گسسته پیشامد
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!