08 مهر 1401
مهدي ايزدپناه

مهدی ایزدپناه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی سازه ، دانشگاه کردستان ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: یک مدل پلاستیسیته جدید برای المان تیر- ستون جهت در نظر گرفتن اثر بارهای جانبی و ثقلی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Fereshteh Karami, Mehdi Izadpanah (2021) Incremental inelastic dynamic damage analysis of MRRCFs infilled with masonry panels Journal of Building Engineering: 44; 103282-...
3
Alireza Habibi, Mehdi Izadpanah, Mohsen Ghasem fam (2021) An approximate method for determining the behavior factor of RCMRFs with vertical irregularity Computers and Concrete: 28; 243-258
4
Alireza Habibi, Mohammad Samadi, Mehdi Izadpanah (2020) Practical relations to quantify the amount of damage of SWRCFs using pushover analysis Advances in Concrete Construction: 10; 271-278
5
Alireza Habibi, Mehdi Izadpanah, Sina Rohani (2020) Evaluation of moment amplification factors for RCMRFs designed based on Iranian national building code Advances in Concrete Construction: 9; 23-31
6
Alireza Habibi, Hooman Saffari, Mehdi Izadpanah (2019) Optimal lateral load pattern for pushover analysis of building structures STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 32; 67-77
7
Alireza Habibi, Reza Gholami, Mehdi Izadpanah (2019) Behavior factor of vertically irregular RCMRFs based on incremental dynamic analysis Earthquakes and Structures: 16; 655-664
8
Mehdi Izadpanah, Alireza Habibi (2018) Evaluating the accuracy of a new nonlinear reinforced concrete beam-column element comprising joint flexibility Earthquakes and Structures: 14; 525-535
9
Mehdi Izadpanah, Alireza Habibi (2018) New Spread Plasticity Model for Reinforced Concrete Structural Elements Accounting for Both Gravity and Lateral Load Effects JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING: 144; 04018028-...
10
Alireza Habibi, Mehdi Izadpanah (2017) Improving the linear flexibility distribution model to simultaneously account for gravity and lateral loads Computers and Concrete: 20; 011-22
11
Mehdi Izadpanah, Alireza Habibi (2015) Evaluating the spread plasticity model of IDARC for inelastic analysis of reinforced concrete frames STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 56; 169-188
12
Alireza Habibi, Mehdi Izadpanah (2012) New method for the design of reinforced concrete moment resisting frames with damage control Scientia Iranica: 19; 234-241
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!