28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر همافزایی نانو اکسیدگرافن کاهش یافته و نانولوله کربنی چند جداره بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، نانواکسیدگرافن کاهش یافته، نانولوله کربنی چندجداره، اثر همافزایی، خواص مکانیکی
پژوهشگران محمد امین بهرامی (نفر اول)، محمود حشمتی (نفر دوم)، سعید فعلی (نفر سوم)

چکیده

دراین تحقیق، اثر همافزایی دو نانوذره اکسیدگرافن کاهش یافته و نانولولهکربنی چندجداره بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی بررسی و مطالعه شده است. در گام نخست، نانوکامپوزیت اپوکسی/نانولوله کربنی چندجداره با درصدهای وزنی نانولوله کربنی 02/0 ،04/0 ،06/0 ،08/0 و 1/0 با روش مخلوط سازی مستقیم ساخته شده و با آزمون کشش، خواص مکانیکی بدست آمده است. نتایج برای 04/0 درصد باعث بهبود مدول یانگ، تنش نهایی و تنش تسلیم به ترتیب 7/35 ،7/21 و 47/12 درصد شده است. در گام دوم، نانوکامپوزیت اپوکسی/نانولوله اکسیدگرافن کاهش یافته با 2/0 ،4/0 ،6/0 ،8/0 و 1درصد ساخته شده است. نتایج برای 6/0 درصد، باعث بهبود مدول یانگ، تنش نهایی و تنش تسلیم به ترتیب 6/37 ،1/18 و 14/13 درصد شده است. در گام سوم، اثر درصدهای مختلف نانواکسیدگرافن کاهش یافته بر روی خواص نانوکامپوزیت با 04/0درصد نانولولهکربنی چند جداره بررسی شد که افزایش مدول یانگ، تنش نهایی و تنش تسلیم برای نانوکامپوزیت با 04/0درصد نانولوله کربنی چند جداره و 4/0درصد نانواکسیدگرافن کاهش یافته ) نسبت اختالط 1 به 10 ) را نشان داد. براساس این نسبت اختالط نتایج برای 06/0درصد نانولوله کربنی چند جداره و 6/0 درصد نانواکسیدگرافن کاهش یافته باعث بهبود مدول یانگ، تنش نهایی و تنش تسلیم به ترتیب 2/42 ،88/25 و 97/18 درصد شده است. همچنین جهت مشاهده توزیع نانوذرات و نوع شکست، آنالیز سطح شکست نمونه ها انجام شده است.