بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

پنجشنبه / 24 شهریور 1401

طبق گزارش 08 سپتامبر 2022 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper و Hot Paper دانشگاه صنعتی کرمانشاه به ترتیب 52، 52 و 6 عنوان گزارش گردید. از 52 مقاله Top Paper اعلام شده 21 مقاله و از 52 مقاله پراستناد اعلام شده 21  مقاله و از 6 مقاله Hot Paper اعلام شده 1 مقاله در زمینه مهندسی و 5 مقاله در سایر زمینه ها می باشد.
بایگانی خبرها