بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 24 اردیبهشت 1401

طبق گزارش 12 می 2022 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper و Hot Paper دانشگاه صنعتی کرمانشاه به ترتیب 56، 56 و 3 عنوان گزارش گردید. از 56 مقاله Top Paper اعلام شده 23 مقاله و از 56 مقاله پراستناد اعلام شده 23  مقاله و از 3 مقاله Hot Paper اعلام شده 2 مقاله در زمینه مهندسی و 1 مقاله در سایر زمینه ها می باشد.
بایگانی خبرها