بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 25 دی 1400

 طبق گزارش 13 ژانویه 2022 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper و  Hot Paperدانشگاه صنعتی کرمانشاه به ترتیب 52، 51 و 7عنوان  گزارش گردید. از 52 مقاله Top Paper اعلام شده 25 مقاله و از 51 مقاله پراستناد اعلام شده 24 مقاله و از 7 مقاله Hot Paper اعلام شده 3 مقاله در زمینه مهندسی و مابقی در سایر زمینه ها می باشد.
بایگانی خبرها