بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 22 آبان 1400

 طبق گزارش 11 نوامبر2021 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper و  Hot Paperدانشگاه صنعتی کرمانشاه به ترتیب 50، 49 و 11 عنوان  گزارش گردید. از 50 مقاله Top Paper اعلام شده 23 مقاله و از 49 مقاله پراستناد اعلام شده 23 مقاله و از 11 مقاله Hot Paper اعلام شده 2 مقاله در زمینه مهندسی و مابقی در سایر زمینه ها می باشد.
بایگانی خبرها