بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 19 تیر 1400

طبق گزارش 08 جولای 2021 پایگاه ESI، تعداد مقالات Highly Cited دانشگاه صنعتی کرمانشاه 43 عنوان و تعداد مقالات Hot Paper دانشگاه 5 عنوان گزارش گردید. از 43 مقاله پراستناد اعلام شده، 22 مقاله و از 5 مقاله Hot Paper اعلام شده 2 مقاله در زمینه مهندسی و مابقی در سایر زمینه ها می باشد.

بایگانی خبرها