05 تیر 1403
سجاد رسائي

سجاد رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

علایق پژوهشی

  • آنالیز تنش و مکانیک شکست
  • تحلیل و مدلسازی رفتار مواد
  • تحلیل و مدلسازی فرآیند های جوشکاری
  • تحلیل و مدلسازی فرآیندهای شکل دهی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Aida Azizi, Shahabaldin Zangeneh, Milad Mojtahedi, Sajad Rasaee (2023) Hot deformation behavior and microstructure of Ni-Cu rich Al-Si AA4032 alloy JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 940; 168934-...
2
Mahdi mirzaee-moghadam, Shahabaldin Zangeneh, Sajad Rasaee, Milad Mojtahedi (2022) The Johnson-cook Constitutive Equation for Compression Behavior of the New Piston Aluminum Alloys at High Temperatures Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME: 23; 30-45
3
Mahdi mirzaee-moghadam, Hamid Reza Lashgari, Shahabaldin Zangeneh, Sajad Rasaee, mehrab seyfor, Milad Mojtahedi, majid asnavandi (2022) Dry sliding wear characteristics, corrosion behavior, and hot deformation properties of eutectic Al–Si piston alloy containing Ni-rich intermetallic compounds MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 279; 125758-...
4
Sajad Rasaee, Amin Shahsavar Goldanloo, kavian niazi (2021) Experimental assessment on convection heat transfer characteristics of aqueous magnetite ferrofluid in a rifled tube under a rotating magnetic field INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER: 129; 105673-...
5
6
Sajad Rasaee, AmirHossein Mirzaei (2021) Constitutive Modeling of 7075 Aluminum Alloy under the Hot Compression Condition Iranian Journal of Materials Forming: 8; 54-63
7
Mahdi mirzaee-moghadam, Shahabaldin Zangeneh, Hamid Reza Lashgari, Sajad Rasaee, Milad Mojtahedi (2020) The effect of Ni-doping on the microstructure, hot deformation behavior, and processing map of as-cast Al–Si piston alloy JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: 55; 16394-16418
8
Davood Almasi, Woei Jye Lau, Sajad Rasaee, Roohollah Sharifi, Hamid Reza Mozaffari (2020) Fabrication of a novel hydroxyapatite/polyether ether ketone surface nanocomposite via friction stir processing for orthopedic and dental applications progress in biomaterials: 9; 35-44
9
Sajad Rasaee, AmirHossein Mirzaei, Davood Almasi (2020) Constitutive modelling of Al7075 using the Johnson–Cook model BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE: 43; 23
10
Sajad Rasaee, AmirHossein Mirzaei (2019) Constitutive Modeling of 2024 Aluminum Alloy Based on the Johnson–Cook Model TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS: 72; 1023-1030
11
Sajad Hayati, Mohammad Hajaliakbari, Yalda Rajabi, Sajad Rasaee (2018) Chatter reduction in slender boring bar via a tunable holder with variable mass and stiffness PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE: 232; 2098–2108
12
Sajad Rasaee, AmirHossein Mirzaei, Davood Almasi, Sajad Hayati (2018) A Comprehensive Study of Parameters Effect on Mechanical Properties of Butt Friction Stir Welding in Aluminium 5083 and Copper TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS: 71; 1553-1561
مقاله ارائه‌شده
1
سجاد حیاتی، سعید حیدری، نازنین مردانی، سجاد رسائی (1395) بررسی تحلیلی اثر حضور سیال روی پایداری ارتعاشی فرآیند سوراخکاری سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ایران، بندرعباس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امین شهسوارگلدانلو، کاویان نیازی، محمدامین میرزائی، سید کمال جلالی، سجاد رسائی (1400) بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتعاش و میدان مغناطیسی بر روی عملکرد خنک کاری فروسیال جاری در یک لوله افقی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
سجاد رسائی، حامد رشیدی (1400) طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید اتانول زیستی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
4
سجاد رسائی (1394) مطالعه مرحله فروبری در فرآیند جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
شعیب خانمحمدی، عرفان محمدی، سجاد رسائی، سجاد حیاتی (1399) عیب یابی پمپ های در حال کار با استفاده از پایش وضعیت و الگوریتم های هوش مصنوعی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!