29 تیر 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, Robert Hanus, Marcin Zych (2023) Simulation Study of the Application of Hilbert Transform in Two-phase Flow Parameters Measurements using Gamma-ray Absorption Advances in IT and Electrical Engineering: 29; 5-15
2
abdullah iliyasu, abdallah bensalma, Dakhkilgova Kamila Bagaudinovna, Gholam Hossein Roshani, ahmed Salma (2023) Using Particle Swarm Optimization and Artificial Intelligence to Select the Appropriate Characteristics to Determine Volume Fraction in Two-Phase Flows Fractal and Fractional: 7; 283
3
mohammad hossein Shahsavari, Arian Veisi, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Eftekhari zadeh, Ehsan Nazemi (2023) An Experimental and Simulation Study for Comparison of the Sensitivity of Different Non-Destructive Capacitive Sensors in a Stratified Two-Phase Flow Regime Electronics: 12; 1284-1298
4
abdullah iliyasu, Dakhkilgova Kamila Bagaudinovna, ahmed salama, Gholam Hossein Roshani, Kaoru Hirota (2023) A Methodology for Analysis and Prediction of Volume Fraction of Two-Phase Flow Using Particle Swarm Optimization and Group Method of Data Handling Neural Network Mathematics: 11; 916-930
5
abdullah iliyasu, farhad fuladi nia, ahmed salama, Gholam Hossein Roshani, Kaoru Hirota (2023) Intelligent Measurement of Void Fractions in Homogeneous Regime of Two Phase Flows Independent of the Liquid Phase Density Changes Fractal and Fractional: 7; 179-191
6
صبا امیری، غلامحسین روشنی (1401) بررسی تأثیر گیمیفیکیشن بر رفتار خرید مصرفکنندگان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدیریت بازرگانی: 14; 647-674
7
Arian Veisi, mohammad hossein Shahsavari, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Eftekhari zadeh, Ehsan Nazemi (2023) Experimental Study of Void Fraction Measurement Using a Capacitance-Based Sensor and ANN in Two-Phase Annular Regimes for Different Fluids Axioms: 12; 66-79
8
shiavn mohammed, Lokman Abdulkareem, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Eftekhari zadeh, ezadin haso (2022) Enhanced Multiphase Flow Measurement Using Dual Non-Intrusive Techniques and ANN Model for Void Fraction Determination Processes: 10; 1-10
9
tzi-chia chen, Osman Taylan, seyed mehdi alizadeh, mustafa tahsin yilmaz, Ehsan Nazemi, Gholam Hossein Roshani, mohammed balubaid, dervis karaboga (2022) Investigation of Time-Domain Feature Selection and GMDH Neural Network Application for Determination of Volume Percentages in X-Ray-Based Two-Phase Flow Meters MAPAN-Journal of Metrology Society of India: 37; 1-13
10
11
Ehsan Eftekhari zadeh, abdallah bensalma, Gholam Hossein Roshani, ahmed salama, christian spielmann, abdullah iliyasu (2022) Enhanced Gamma-Ray Attenuation-Based Detection System Using an Artificial Neural Network Photonics: 9; 382
12
سیاوش حسینی، سعید ستایشی، غلامحسین روشنی، عبدالحمید زاهدی، فرزین شماع (1400) افزایش کارآیی جریان سنج دوفازی با استفاده از روشهای استخراج ویژگی حوزه ی فرکانس و شبکه عصبی در طیف خروجی آشکارساز مدل سازی در مهندسی: 19; 47-57
13
nastaran korani, Gholam Hossein Roshani, Farzin shama (2021) A miniaturizing method for designing a Gysel power divider ELECTROMAGNETICS: 41; 594-611
14
siavash hoseini, Osman Taylan, Mona Abusurrah, Thangarajah Akilan, Ehsan Nazemi, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Eftekhari zadeh, Farheen Bano (2021) Application of Wavelet Feature Extraction and Artificial Neural Networks for Improving the Performance of Gas–Liquid Two-Phase Flow Meters Used in Oil and Petrochemical Industries Polymers: 13; 3647
15
Osman Taylan, Mona Abusurrah, saba amiri, Ehsan Nazemi, Ehsan Eftekhari zadeh, Gholam Hossein Roshani (2021) Proposing an Intelligent Dual-Energy Radiation-Based System for Metering Scale Layer Thickness in Oil Pipelines Containing an Annular Regime of Three-Phase Flow Mathematics: 9; 2391-2405
16
saba Amiri, Peshawa Jammal Muhammad Ali, shiavn mohammed, Robert Hanus, Lokman Abdulkareem, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, Ehsan Eftekhari zadeh, Adnan Alhathal Alanezi, El Mostafa Kalmoun (2021) Proposing a Nondestructive and Intelligent System for Simultaneous Determining Flow Regime and Void Fraction Percentage of Gas–Liquid Two Phase Flows Using Polychromatic X-Ray Transmission Spectra JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION: 40; 1-12
17
Gholam Hossein Roshani, Peshawa Jammal Muhammad Ali, shiavn mohammed, Robert Hanus, Lokman Abdulkareem, Ehsan Nazemi, Ehsan Eftekhari zadeh, MohammadAmir Sattari, saba Amiri, Adnan Alhathal Alanezi, El Mostafa Kalmoun (2021) Simulation Study of Utilizing X-ray Tube in Monitoring Systems of Liquid Petroleum Products Processes: 9; 828-838
18
Gholam Hossein Roshani, Peshawa Jammal Muhammad Ali, shiavn mohammed, Robert Hanus, Lokman Abdulkareem, Ehsan Nazemi, Ehsan Eftekhari zadeh, Adnan Alhathal Alanezi, El Mostafa Kalmoun (2021) Feasibility Study of Using X-ray Tube and GMDH for Measuring Volume Fractions of Annular and Stratified Regimes in Three-Phase Flows Symmetry-Basel: 13; 613-629
19
M. M. Roshani, giang phan, rezhna hassan faraj, Nhut-Huan Phan, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, Behrooz Nazemi, Enrico Corniani (2021) Proposing a gamma radiation based intelligent system for simultaneous analyzing and detecting type and amount of petroleum by-products Nuclear Engineering and Technology: 53; 1277-1283
20
maryam ghasemi, Abdolreza Roshani, Peshawa Jammal Muhammad Ali, farhad fuladi nia, Ehsan Nazemi, Gholam Hossein Roshani (2021) Design and Construction of Zana Robot for Modeling Human Player in Rock-paper-scissors Game using Multilayer Perceptron, Radial basis Functions and Markov Algorithms ARO-The Scientific Journal of Koya University: 9; 67-77
21
M. M. Roshani, giang phan, Ehsan Nazemi, Ehsan Eftekhari zadeh, Nhut-Huan Phan, Gholam Hossein Roshani, Enrico Corniani, Nam Tran, van hao doung (2021) Performance comparison of capacitance-based flowmeter with gamma-ray attenuation-based two-phase flowmeter for determining volume fractions in an annular flow regime’s components European Physical Journal Plus: 136; 1-12
22
M. M. Roshani, giang phan, Peshawa Jammal Muhammad Ali, Gholam Hossein Roshani, Robert Hanus, Ehsan Nazemi, Enrico Corniani, El Mostafa Kalmoun, trung duong (2021) Evaluation of flow pattern recognition and void fraction measurement in two phase flow independent of oil pipeline’s scale layer thickness alexandria engineering journal: 60; 1955-1966
23
M. M. Roshani, giang phan, Gholam Hossein Roshani, Robert Hanus, Behrooz Nazemi, Ehsan Nazemi, Enrico Corniani (2021) Combination of X-ray tube and GMDH neural network as a nondestructive and potential technique for measuring characteristics of gas-oil–water three phase flows MEASUREMENT: 168; 108427
24
MohammadAmir Sattari, Gholam Hossein Roshani, Robert Hanus, Ehsan Nazemi (2021) Applicability of time-domain feature extraction methods and artificial intelligence in two-phase flow meters based on gamma-ray absorption technique MEASUREMENT: 168; 108474
25
M. M. Roshani, Peshawa Jammal Muhammad Ali, Gholam Hossein Roshani, Behrooz Nazemi, Enrico Corniani, Ehsan Nazemi, Nhut-Huan Phan, Nam Tran (2020) X-ray tube with artificial neural network model as a promising alternative for radioisotope source in radiation based two phase flowmeters APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 164; 109255
26
M. M. Roshani, mohammad amir satari, Peshawa Jammal Muhammad Ali, Gholam Hossein Roshani, Behrooz Nazemi, Ehsan Nazemi, Enrico Corniani (2020) Application of GMDH neural network technique to improve measuring precision of a simplified photon attenuation based two-phase flowmeter FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 75; 101804
27
محمدامیر ستاری، نسترن کرانی، رابرت هنوس، غلامحسین روشنی، احسان ناظمی (1399) بهبود عملکرد جریانسنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف پرتو گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکارساز مجله علوم و فنون هسته ای: 92; 42-54
28
mohammad amir satari, Gholam Hossein Roshani, Robert Hanus (2020) Improving the structure of two-phase flow meter using feature extraction and GMDH neural network RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY: 171; 108725
29
نسترن کرانی، محمد امیر ستاری، غلامحسین روشنی، سعید ستایشی (1399) پیش بینی وقوع مرگ تا 30 روز بر اساس سن بیمار و حجم خونریزی در عکس سی تی اسکن با استفاده از هوش مصنوعی پژوهش های نوین علوم مهندسی: 29; 55-62
30
siavash hoseini, Gholam Hossein Roshani, saeed setayeshi (2020) Precise gamma based two-phase flow meter using frequency feature extraction and only one detector FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 72; 101693
31
A. Karami, Gholam Hossein Roshani, Arezoo Khazaei, Ehsan Nazemi, Mehdi Fallahi (2020) Investigation of different sources in order to optimize the nuclear metering system of gas–oil–water annular flows NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 32; 3619-3631
32
mohammad amin imani, Farzin shama, Gholam Hossein Roshani (2020) Miniaturized Wilkinson power divider with suppressed harmonics MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS: 62; 1526-1532
33
آرزو خزایی، الهام شاهرخی، غلامحسین روشنی (1399) تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما مهندسی عمران امیرکبیر: 52; 1-12
34
مریم قاسمی، غلامحسین روشنی، عبدالرضا روشنی (1398) تشخیص الگوی رفتاری انسان در بازی سنگ، کاغذ، قیچی با استفاده از هوش مصنوعی پژوهش های نوین علوم مهندسی: 27; 5-13
35
maryam ghasemi, Gholam Hossein Roshani, Abdolreza Roshani (2020) Detecting of human behavioral pattern in rock, paper, scissors game using artificial intelligence Computational Engineering and Physical Modeling: 3; 21-30
36
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Ehsan Nazemi, Cesar Marques Salgado (2019) Flow regimes classi cation and prediction of volume fractions of the gas-oil-water three-phase fow using Adaptive Neuro-fuzzy Inference System Radiation Physics and Engineering: 3; 17-27
37
38
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Ehsan Nazemi (2019) An intelligent integrated approach of Jaya optimization algorithm and neuro-fuzzy network to model the stratified three-phase flow of gas–oil–water COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS: 38; 5-31
39
A. Karami, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, sobhan roshani (2018) Enhancing the performance of a dual-energy gamma ray based three-phase flow meter with the help of grey wolf optimization algorithm FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 64; 164-172
40
Gholam Hossein Roshani, sobhan roshani, Ehsan Nazemi, saeed roshani (2018) Online measuring density of oil products in annular regime of gas-liquid two phase flows MEASUREMENT: 129; 296-301
41
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Ehsan Nazemi, Farzin shama (2018) Volume fraction determination of the annular three-phase flow of gas-oil-water using adaptive neuro-fuzzy inference system COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS: 37; 4321–4341
42
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Arezoo Khazaei, Ali Olfateh, Ehsan Nazemi, Mohammad Reza Omidi (2018) Optimization of radioactive sources to achieve the highest precision in three-phase flow meters using Jaya algorithm APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 139; 256-265
43
44
Gholam Hossein Roshani, R. Hanus, Arezoo Khazaei, M. Zych, Ehsan Nazemi, V. Mosorov (2018) Density and velocity determination for single-phase flow based on radiotracer technique and neural networks FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 61;
45
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi (2018) A novel dual-molality densitometer for gauging in annular two phase flows using radial basis function KERNTECHNIK: 83; 145-151
46
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, Farzin shama, mohammad amin imani, salar mohammadi (2018) DESIGNING A SIMPLE RADIOMETRIC SYSTEM TO PREDICT VOID FRACTION PERCENTAGE INDEPENDENT OF FLOWPATTERN USING RADIAL BASIS FUNCTION Metrology and Measurement Systems: 25; 347–358
47
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi (2017) Intelligent densitometry of petroleum products in stratified regime of two phase flows using gamma ray and neural network FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 58;
48
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Eftekhari zadeh, Farzin shama, A. Salehizadeh (2017) Combined application of neutron activation analysis using IECF device and neural network for prediction of cement elements Radiation Detection Technology and Methods: 1; 23
49
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) Flow regime independent volume fraction estimation in threephase flows using dual-energy broad beam technique and artificial neural network NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 28;
50
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi (2017) A high performance gas–liquid two-phase flow meter based on gamma-ray attenuation and scattering Nuclear Science and Techniques: 28;
51
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, A. Salehizadeh, Ehsan Nazemi (2017) The capability of radial basis function to forecast the volume fractions of the annular three-phase flow of gas-oil-water APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 129;
52
علی فاتحی پیکانی، غلامحسین روشنی، سید امیر فقهی (1396) اندازه گیری کسر حجمی فازها در یک جریان دو فازی گاز-مایع با استفاده از پراکندگی تابش گاما مکانیک سازه ها و شاره ها: 7;
53
ali Fatehi, Gholam Hossein Roshani, S.A.H. Feghhi (2017) Volume Fraction Measurement and Flow Regime Recognition in Dynamic Gas-Liquid Two Phase Flow using Gamma Ray Radiation Technique INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES: 60;
54
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) dentification of flow regime and estimation of volume fraction independent of liquid phase density in gas-liquid two-phase flow PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY: 98;
55
A. Karami, Gholam Hossein Roshani, A. Salehizadeh, Ehsan Nazemi (2017) The Fuzzy Logic Application in Volume Fractions Prediction of the Annular Three-Phase Flows JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION: 36;
56
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) Application of Radial Basis Function in Densitometry of Stratified Regime of Liquid-Gas Two Phase Flows radiation measurments: 100;
57
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) A novel method for flow pattern identification in unstable operational conditions using gamma ray and radial basis function APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 123; 60-68
58
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) Intelligent recognition of gas-oil-water three-phase flow regime and determination of volume fraction using radial basis function FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 54; 39-45
59
Ebrahim Khalilzadeh vahidi, Maryam Mokhtari mlekabadi, Abbas Rezaei, M. M. Roshani, Gholam Hossein Roshani (2017) Modeling of mechanical properties of roller compacted concrete containing RHA using ANFIS Computers and Concrete: 19;
60
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) Usage of Two Transmitted Detectors with Optimized Orientation In order to Three Phase Flow Metering MEASUREMENT: 100;
61
Ehsan Eftekhari zadeh, Gholam Hossein Roshani (2017) Hybrid combination of multi-layer perceptron and neutron activation analysis in cement prediction PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS: 88;
62
Mohammad Bameni Moghadam, M Montazer, Ali Nazari, Gholam Hossein Roshani, mohamad ataee (2016) Comparison of RSM and ANN Optimization Methods in Determining Antibacterial Properties of Cotton against E. coli journal of pure and applied: 10;
63
Ehsan Eftekhari zadeh, S.A.H. Feghhi, Gholam Hossein Roshani, Abbas Rezaei (2016) Application of artificial neural network in precise prediction of cement elements percentages based on the neutron activation analysis European Physical Journal Plus: 131;
64
Ehsan Nazemi, Gholam Hossein Roshani, S.A.H. Feghhi, saeed setayeshi, ali Fatehi, Ehsan Eftekhari zadeh (2016) Optimization of a method for identifying the flow regime and measuring void fraction in a broad beam gamma-ray attenuation technique INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 41;
65
Hossein Khosravinia, Mohammad Mohammadzadeh, Gholam Hossein Roshani, Faezeh Rahmani (2015) Design of a Compact Neutron Detector with Flat Response in Energy Range from 5-20 MeV boson journal of modern physics: 1;
66
Morteza Habibi, Asghar Sadighzadeh, Abbas Rezaei, Mohsen Afsharmanesh, Gholam Hossein Roshani (2015) Prediction of optimum gas mixture forhighest SXR intensity emitted by a 4kJ plasma focus device using artificial neural network boson journal of modern physics: 1;
67
vahab dehlaghi, Mostafa Taghipour, Abbas Haghparast, Gholam Hossein Roshani, Abbas Rezaei, Ayoub Adineh-Vand, Sajjad Pashootan Shayesteh,, Gholam Reza Karimi (2014) Prediction of the thickness of the compensator filter in radiation therapy using computational intelligence Medical Dosimetry: 40;
68
M. Mahtab, Mostafa Taghipour, Gholam Hossein Roshani, M. Habibi (2014) apprroach to the highest HXR yield in plasma focus device using adaptive neurofuzzy interface system to optimize a node configuration Journal of Experimental Physics: 2014;
69
Kiamars Fathi, Mohammad Bameni Moghadam, Gholam Hossein Roshani, mohamad ataee, Esmaeel Jafarpanah, Elnaz Eftekhari, Marzieh Ahmadi Marzdashti, Ali Nazari (2014) a comparison optimization methods of response surface methodology (Rsm) radial basis function (Rbf) network and multi-layer perceptron (Mlp) for bending property of wool fabric Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research: 3;
مقاله ارائه‌شده
1
نرگس سعیدی ورنوسفادرانی، محمدرضا امامیان، غلامحسین روشنی (1402) پیش بینی و تشخیص سرطان ریه بر اساس علائم بالینی اولیه با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه هشتمین همایش بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، همدان
2
محمد امیر ستاری، نسترن کرانی، احسان ناظمی، رابرت هنوس، غلامحسین روشنی (1397) تحلیل مشخصهای سیگنال در حوزه ی زمان به منظور تشخیص نوع رژیم و تعیین درصد حجمی در سیالات دو فازی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران، مشهد
3
محمد امیر ستاری، نسترن کرانی، احسان ناظمی، رابرت هنوس، غلامحسین روشنی (1397) افزایش دقت جریان سنج دوفازی با استفاده از ساختار های مختلف ویژگی های زمانی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران، مشهد
4
سیاوش حسینی، علیرضا حمزه، سعید ستایشی، عبدالحمید زاهدی، احسان ناظمی، غلامحسین روشنی (1397) تحلیل مشخصه های فرکانسی سیگنال های دیجیتال در دستگاه های اندازه گیر جریان های چند فازی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، شیمی و پتروشیمی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران، مشهد
5
علیرضا حمزه، سیاوش حسینی، احسان ناظمی، غلامحسین روشنی (1397) تجزیه و تحلیل ویژگی های انتخاب شده بر اساس روش های فرکانسی - زمانی برای تشخیص رژیم و درصد حجمی جریان سنج دو فازی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران، مشهد
6
Marcin Zych, Robert Hanus, marek Jaszczur, Anna Golijanek-Jędrzejczyk, Dariusz Świsulski, Gholam Hossein Roshani (2018) Analysis and interpretation of radiometric signals in a liquid-gas bubble flow Experimental fluid mechanics 2018, Czech Republic, Prague
7
نسترن کرانی، الهام شاهرخی، آرزو خزایی، فرهاد فولادی نیا، غلامحسین روشنی (1397) طراحی وساخت دستگاه مقطع نگاری با استفاده از سنسورهای مافوق صوت و الگوریتم ART سومین کنفرانس بین المللی مهندس برق، ایران، تهران
8
زهرا آذرمند، غلامحسین روشنی، فاطمه امیری (1397) تشخیص نوع سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی چند لایه پرسپترن سومین کنفرانس بین المللی مهندس برق، ایران، تهران
9
غلامحسین روشنی، فرزین شماع، آرزو خزایی (1396) یشبینی عناصر تشکیل دهندهی سیمان با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی و شبکههای عصبی مصنوعی کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
10
غلامحسین روشنی، فرزین شماع، آرزو خزایی (1396) مدل سازی رژیم سه فازی گاز-نفت-آب با استفاده از AN کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
11
غلامحسین روشنی، آرزو خزایی، احسان ناظمی (1396) اندازه گیری جریان تک فازی با استفاده از تکنیک های هسته ای کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
12
غلامحسین روشنی (1395) سرعت سنجی غیرتهاجمی سیال داخل لوله با استفاده از تزریق ردیاب رادیواکتیو همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد عزتی، غلامحسین روشنی، پیمان مرادی (1401) ساخت کوره آزمایشگاهی تحت نیتروژن دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
فرهاد فولادی نیا، صبا امیری، آرین ویسی، محمدحسین شهسواری، صبحی بنی اردلانی، غلامحسین روشنی (1400) طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز رانندگی با قابلیت کنترل از راه دور دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
غلامحسین روشنی، فرهاد فولادی نیا، صبا امیری، آرین ویسی، آرشاویر ادیب بهروز، محمدحسین شهسواری، عبدالحمید زاهدی (1399) بازی تشخیص حرکت صورت با استفاده از پردازش تصویر دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
سهراب مجیدی فر، عباس قدردان، محمدامیر ستاری، صبا امیری، غلامحسین روشنی (1398) نرم افزار بازی تقلید صدا دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
سیاوش حسینی، فرهاد فولادی نیا، علیرضا حمزه، صبا امیری، آرین ویسی، غلامحسین روشنی (1398) نرم افزار هوشمند بازی سنگ کاغذ قیچی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
6
7
غلامحسین روشنی، احسان ناظمی، آرزو خزایی (1396) روشی جدید برای اندازه گیری جریان تک فازی با استفاده از تزریق ردیاب رادیواکتیو دانشگاه صنعتی کرمانشاه
8
9
پایان‌نامه
1
2
فاطمه ملکی، هادی اسدی، عبدالحمید زاهدی، غلامحسین روشنی (1401) طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز فراپهن باند با خطینگی بالا برای کاربردهای مخابراتی
3
4
سیروس همتی، نسترن کرانی، غلامحسین روشنی، فرزین شماع (1399) طراحی و شبیه سازی تقسیم کننده توان GYSEL کوچک سازی شده با حذف هارمونیک های اضافی
5
سیروس همتی، مریم قاسمی، غلامحسین روشنی، عبدالرضا روشنی (1399) پیش بینی بازی سنگ، کاغذ، قیچی با استفاده از الگوریتمهای هوشمند
6
سیاوش حسینی، غلامحسین روشنی، سعید ستایشی، عبدالحمید زاهدی، احسان ناظمی (1398) افزایش کارآیی جریان سنج دوفازی با به کارگیری روش های استخراج ویژگی حوزه ی فرکانس در طیف خروجی آشکارساز
7
MohammadAmir Sattari, Gholam Hossein Roshani, Robert Hanus, Ehsan Nazemi (2019) Signal feature extraction in time domain for measuring void fraction and Identification of two-phase flow regime
کتاب
1
Gholam Hossein Roshani (2013) Some Applications of Artificial Neural Network in Nuclear Engineering ISBN: ISBN-10: 3659384186 ISBN-13: 978-3659384189
فعالیت‌های فناورانه
1
2
غلامحسین روشنی، فرزین شماع، مهدی علیزاده (1396) ثبت اختراع دستگاه خشک کن
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

نمايشگاه هفته پژوهش ايده شو صنعت نوين بسامد