شورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده فناوری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مهدی خزائی رئیس دانشکده فناوری اطلاعات
2 همت شیخی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر