30 فروردین 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشرفتها، چالشها و چشم اندازهای صنعت اسمز مستقیم در فرایندهای نمکزدایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سینا زرشکی (نفر اول)، پریسا دارائی (نفر دوم)، محمد کارخانه (نفر سوم)

چکیده

با توجه به کاهش روزافزون منابع آبی و ضرورت توجه به موضوع شیریسازی آب از منابع آب شور در دسترس، نیاز به روشی سادهتر و کم هزینهتر از اسمز معکوس ضروری به نظر میرسد. بدین منظور فرایند اسمز مستقیم، به عنوان روشی با بازدهی بالا و میزان مصرف پایین انرژی مورد توجه قرار گرفته است. غشاء و محلول کششی مهمترین بخش فرایند FOهستند، و به منظور بهرهوری فرایند، انتخاب غشاء و محلول کششی مناسب دارای اهمیت است. اخیرا پیشرفتهایی در توسعه غشایی و محلول کششی به ثبت رسیده است. با این حال، محدودیتهایی از قبیل گرفتگی غشاء، شار معکوس املاح، پلاریزاسیون غلظتی در سیستمهای مستقل FO وجود دارد. این تحقیق با هدف بررسی پیشرفتهای اخیر در صنعت اسمز مستقیم، به منظور ارزیابی چشم اندازها و چالشهای پیش روی آن صورت گرفته است