02 اردیبهشت 1403
شعيب خانمحمدي

شعیب خانمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک - کدپستی: 6715685420
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 0833-8305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی تقاضای گاز طبیعی بر مبنای مدلسازی با استفاده از روش شبکه های عصبی در منطقه گرم و خشک بر مبنای داده های هواشناسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
داده های هواشناسی ، پیش بینی، گروه بندی داده های عددی، مصرف گاز طبیعی
پژوهشگران شعیب خانمحمدی (نفر اول)، صابر خانمحمدی (نفر دوم)

چکیده

نیاز به پیش بینی و الگویابی مصرف گاز بخصوص در فصول سرد سال جهت مدیریت مصرف و سیاست گذاری و برنامه ریزی امری ضروری می باشد. در بخش مصارف مسکونی و تجاری که بخش عمده ای از مصرف گاز در کشور را به خود اختصاص می-دهد، تاثیرات متغیر های هواشناسی بیشترین اثر را بر مصرف دارند. در این تحقیق چهار متغیر متوسط دمای روزانه(T_m )، متوسط رطوبت نسبی روزانه (φ) ، ساعات آفتابی در روز (sn) و متوسط سرعت باد (W) برای پیش بینی مصرف در بازه زمانی کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج برای سه شهر ایلام، ایوان و مهران به شکل معادلات چند جمله ای درجه دوم و بر حسب متغیر های فوق بدست آمده است. نتایج نشان مید هد که سه مدل بدست آمده بر مبنای میانگین ریشه مربعات خطای نرمال شده به ترتیب دارای مقدار 21/0، 112/0 و 123/0 و همچنین ضریب تعیین به ترتیب 8356/0، 8706/0 و 7936/0 می باشند که مقدار مطلوبی می باشد.