05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرهای زبری سطح انتقال حرارت در جوشش استخری در محلول استون- ایزوپروپانول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ضریب انتقال حرارت جوشش، نقاط مولد حباب، محلول دوجزئی، زبری سطح
پژوهشگران محسن خوشه چین (نفر اول)، سعید اویسی (نفر دوم)، سهراب فتحی (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش آزمایشگاهی، به بررسی اثرهای افزایش زبری سطح انتقال حرارت بر ضریب انتقال حرارت در جوشش استخری در محلول های دوجزئی استون و آیزوپروپانول با درصد حجمی ثابت (30% استون و 70% ایزوپروپانول و همچنین محلول 70% استون و 30% ایزوپروپانول) پرداخته شده است. سامانۀ آزمایشی از یک مکعب شیشه ای عایق بندی شده، یک استوانۀ فلزی از جنس برنز به عنوان سطح انتقال حرارت و یک لامپ مدادی وصل شده به اتوترانسفورماتور به عنوان منبع حرارتی تشکیل شده است. آزمایش­ها با چهار زبری مختلف (25/0، 34/0 ، 47/0 و 61/0 میکرومتر) سطح انتقال حرارت و گسترۀ شارهای حرارتی از 5/1 تا 88 کیلووات بر متر مربع و در شرایط هواکره ای انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که با افزایش زبری سطح، تولید حباب در محلول بیشترشده و به دنبال آن آشفتگی افزایش یافته است؛ درنتیجه افزایش ضریب انتقال حرارت را به همراه داشته است. مدل بهینه با حداکثر همپوشانی با نتایج آزمایشگاهی این گونه مشخص گردید که در این میان مدل وینایاک )2004 (با خطای متوسط 15% کمترین خطا و مدل تام(1966) با خطای متوسط 27% بیشترین خطا را در میان دیگرمدل­ها دارا هستند.