05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح جاذب SAPO-34 برای جداسازی CO2 از گاز طبیعی در فشار پایین: بررسی اثر اسیدیته، تبادل یون و نسبت Si/Al
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
CO2/ گاز طبیعی؛ SAPO-34؛ تبادل یون؛ اصلاح جاذب
پژوهشگران سهراب فتحی (نفر اول)، سامانه عسگری (نفر دوم)، نگین قائمی (نفر سوم)، شهرام شریف نیا (نفر چهارم)

چکیده

از میان فرایندهای گوناگون جداسازی ناخالصی ها از گاز طبیعی، جذب بر روی جاذب جامد به علت سادگی و هزینه پایین و نیز امکان دستیابی به مقدارهای حذف بالای 2CO مورد توجه قرار گرفته است. جاذب SAPO-34 که یک غربال مولکولی است به علت اندازه حفره های همانند کربن دی اکسید و بزرگ تر از CH4 سبب جداسازی بالای 2CO از گاز طبیعی می شود. در این پژوهش، جاذب SAPO-34 با فسفریک اسید اصلاح و تغییر ویژگی های آن منجر به جداسازی بیش تر 2CO از گاز طبیعی شد. تغییرها در SAPO-34 شامل تغییر در نسبت Si/Al ، تغییر اسیدیته و همچنین تبادل یون می باشد. این تغییرها با فناوری های گوناگون آنالیز مانند EDX، SEM، XRD و BET مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر دما و فشار بر مقدار جذب با انجام آزمایش روی جاذب ها در دماهای °C 5، 20 و 35 و در فشارهای bar 3، 5 و 7 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد که با افزایش فشار و کاهش دما، مقدار جذب افزایش یافته است و با به کارگیری روش طراحی آزمایش های دمای °C 4/17و فشار bar 6/4 به عنوان شرایط بهینه برای دستیابی به بیش ترین مقدار حذف 2CO از گاز طبیعی (%95) تعیین شد.