05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
هیدروژناسیون بنزن موجود در بنزین به کمک کاتالیست های با پایه زئولیت ZSM-5
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حذف بنزن از بنزین، هیدروژناسیون کاتالیستی، کاتالیست ZSM-5
پژوهشگران سهراب فتحی (نفر اول)، محمدرضا اله یاری (نفر دوم)، حامد بیوس (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله حذف بنزن از بنزین از طریق هیدروژناسیون کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از کاتالیست های فلزی بر پایه زئولیت (ZSM-S) استفاده شده است. بدینمنظور زئولیت (ZSM-5) به مدت 4 ساعت در دمای 80 درجه سلسیوس در مجاورت محلول های نیترات کبالت، سولفات نیکل و سولفات مس قرار گرفته است. پس از خشک کردن و کلسیناسیون کاتالیست ها عملیات هیدروژناسیون بنزین به منظور حذف بنزن موجود در آن در یک رآکتور کاتالیستی بستر ثابت در دمای 200 درجه سلسیوس و فشار 10 بار به کمک هر یک از کاتالیست ها انجام گرفتهاست. نتایج حاصل از آنالیز GC نشان داد که در اکثر نمونه های سنتزشده، افزایش غلظت محلول سنتزکننده کاتالیست منجر به افزایش بازده کاتالیست ها در عملیات هیدروژناسیون می گردد. همچنین کاتالیست سنتزشده با مکان های فعال نیکل (Ni) بیش ترین کارایی را در هیدروژناسیون و حذف بنزن از بنزین داشته است، متوسط میزان تبدیل بنزن توسط کاتالیست های زئولیتی سنتز شده به کمک (Ni/ZSM-5) نیکل برابر با 21/48 درصد بوده است، و از این بین ZSM-5 سنتزشده با محلول سولفات نیکل 05/0 مولار با تبدیل 66/79 درصد از بنزن موجود در بنزین، بهترین عملکرد را داشته است.