05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین شرایط بهینه جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی با استفاده از روش نقطه مرکزی طراحی آزمایشات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سامانه عسگری (نفر اول)، سهراب فتحی (نفر دوم)

چکیده

وجود ناخالصیهایی نظیر H2Sو CO2در گاز طبیعی سبب مشکلاتی مانند خوردگی خطوط لوله، سمی شدن و کاهش ارزش حرارتی گاز میشود. بنابراین برای کنترل خوردگی و بقیه مشکلات حاصل از وجود گازهای اسیدی در صنایع مختلف شیمیایی از قبیل پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی و صنایع گاز، حذف این گازها تا غلظتهای بسیار پایین ()ppmضروری میباشد. از میان فرآیندهای مختلف جداسازی ناخالصیها از گاز طبیعی، جذب بر روی جامد به علت سهولت و هزینه پایین و نیز امکان دستیابی به مقادیر حذف بالای دیاکسیدکربن مورد توجه قرار گرفته است. از میان جاذبهای مختلف، غربال مولکولی SAPO-34به علت اندازه حفرات مشابه دیاکسیدکربن و بزرگتر از متان جداسازی بالایی را ارائه میدهد. در این پروژه، اصلاح جاذب SAPO-34با ترکیبات مختلف در شرایط عملیاتی مختلف جهت جداسازیدیاکسیدکربن از گاز طبیعی بررسی میشود. تغییرات در SAPO-34شامل تغییر در نسبت Si/Alکه منجر به تغییر اسیدیته میشود و همچنین تبادل یون میباشد. این تغییرات توسط تکنیکهای مختلف آنالیز مانند XRD ،SEM ،EDX و BETمورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج آنالیز XRDنشان داد که ساختار زئولیتهای اصلاحشده با سولفاتمس، نیتراتآمونیوم و اسیدفسفریک با ساختار زئولیت SAPO-34تطابق دارد و هیچگونه فاز اضافی و یا ماده جدید در حین تبادل یون تشکیل نشده است. اثر دما و فشار بر مقدار جذب نیز توسط انجام آزمایش روی جاذبها در دماهای 02 ،5 Ϲ و 55و در فشارهای 5 ،5 barو 7بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش فشار و کاهش دما، مقدار جذب افزایش یافت، اما در دماهای خیلی کم و فشارهای خیلی بالا این روند تا حدودی معکوس گردید. درنهایت از بهینهسازی آزمایشها مشخص شد که جاذب P-SAPO-34در دمای 77/4 Ϲو فشار 4/6 barبیشترین درصد جداسازی %( )55را ارائه میدهد و مقدار جذب در جاذبها نیز به این صورت میباشد