05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات، ضریب انتقال حرارت جوشش، امواج فراصوت، pH، رسوب
پژوهشگران محسن خوشه چین (نفر اول)، سهراب فتحی (نفر دوم)، فرهاد سلیمی (نفر سوم)، اکبر محمدی دوست (نفر چهارم)

چکیده

در ایـن پژوهــش آزمایشـگاهی بـه بررســی افزایــش ضریــب انتقــال حــرارت در جوشــش اســتخری نانوسـیال بــا ذرات مـس اکسـید ( )CuOبـا اسـتفاده ازروشهـای تغییـر pHو امـواج فراصـوت پرداختـه شـده اسـت. نانـوذرات موجـب افزایـش ضریـب انتقـال حـرارت ســیال پایــه در فرآینــد جوشــش شــده امــا ایــن مــواد بهعلــت عــدم پایــداری بــا افزایــش دمــا و زمــان، موجــب رســوب بــر ســطح گرمکـن و در نهایـت موجـب کاهـش ضریـب انتقـال حـرارت میشـوند. در نتیجـه لازم اسـت کـه غلظـت بهینـه نانـوذرات در سـیال بهدسـت آیـد تـا کمتریـن مقـدار رسـوبات تشـکیل شـود. بنابرایـن اسـتفاده از روشهایـی کـه منجـر بـه کاهـش رسـوب نانـوذرات بـرروی سـطح شـوند، ماننـد افزایـش پایـداری نانـوذرات و اسـتفاده از غلظـت بهینـه، میتوانـد ضریـب انتقـال حـرارت را افزایـش دهـد. در ایـن کار از دو روش پایـداری نانـوذرات در محلـول یعنـی تغییـر 10 ،9/5( pHو )10/5و تابـش امـواج فراصـوت (بـا توانهـای ،25 50و %75از تـوان دسـتگاه فراصـوت ( ))1/2 kWاسـتفاده شـده اسـت. نتایـج کار بهخوبـی نشـان داد کـه در غلظـت 0/125 %.wtاز محلـول نانوسـیال، بیشـترین مقـدار ضریـب انتقـال حـرارت بـا تابـش امـواج فراصـوت ( %50تـوان) برابـر %37/48و در تغییـر اسـیدیته محلـول ( )pH=10برابـر بـا %22/68حاصـل شـد.