05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
Comparing the heat transfer coefficient of copper sulfate and isopropanol solutions in the pool boiling process: Bubble dynamic and ultrasonic intensification
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Heat transfer coefficient, Binary solution, Pool boiling, Bubble departure frequency, Active nucleation sites
پژوهشگران سمیرا قطبی نسب (نفر اول)، محسن خوشه چین (نفر دوم)، اکبر محمدی دوست (نفر سوم)، مسعود رفیعی (نفر چهارم)، فرهاد سلیمی (نفر پنجم)، سهراب فتحی (نفر ششم به بعد)

چکیده

In this work, a comparison study was implemented on the pool boiling heat transfer coefficient (BHTC) between the copper sulfate and isopropanol solutions. To precise investigate; the bubble dynamic including departure diameter, departure frequency and active nucleation sites were examined. In addition, ultrasonic waves’ irradiation (25 kHz) was employed to intensive the solutions and improve the dynamic parameters due to cavitation phenomenon. First, although the cooper sulfate had a bigger bubble departure diameter and more active nucleation sites than isopropanole, its heat transef coefficient was lower due to great bubble departure frequency of isopropanol. Finally, Calus model with an average error of 12.8% for isopropanol and Palen with 13.1% for copper sulfate had the lowest errors. Moreover, the isoropanole at 20 V.% with 15% power of ultrasonic irradiation and the cooper sulfate at 10.5 V.% with 35% had the maximum increase in the BHTC as 10.549% and 18.238%, respectively.