28 فروردین 1403

پریسا دارائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی غشای پلیمری سلولز استات با استفاده از محلول کششی آب نمک در فرایند اسمز مستقیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سینا زرشکی (نفر اول)، پریسا دارائی (نفر دوم)، محمد کارخانه (نفر سوم)

چکیده

اسمز مستقیم ) (FOیک فناوری غشایی جدید است که با توجه به مصرف کم انرژی نسبت به سایر فناوریهای نمکزدایی، توجه گستردهای را به خود جلب کرده است. در این مطالعه، با توجه به مزایایی از قبیل ماهیت غیرسمی، نمکزدایی خوب، پتانسیل تولید شار بالا و هزینه نسبتا پایین از غشای پلیمری سلولز استات )(CA تهیه شده به روش جدایش فازی استفاده شد. بهمنظور ارزیابی و تعیین مشخصات ثابت این غشاء، از محلول NaClبه عنوان محلول کششی در آزمایشهای اسمز مستقیم ) (FOاستفاده شد. همچنین، از طراحی آزمایشات بهمنظور تعیین پاسخ بهینه و غربالگری پارامترهای مؤثر در پاسخ-دادههای حاصل از آزمایشها استفاده شد که پاسخ بهینهی آزمایشها در ضخامت غشای ،100 μmغلظت 2مولار محلول کششی NaClو زمان آزمایش 30 دقیقهای حاصل شد. بیشترین شار آب مربوط به غشاء با ضخامت تر 100 μmو برابر با 35/36 LMHبوده و غشای سلولز استات نیز در تمام آزمایشها درصد پسزنی عالی از نمک ارائه داد