23 تیر 1399

امید سید اشرف

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Omid Seyed Asharf, Ali Akbar Akhtari (2018) Novel approach for dam break flow modeling using computational intelligence JOURNAL OF HYDROLOGY: 559;
2
Omid Seyed Asharf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2018) Application of computational intelligence methods for complex two-phase flow pattern recognition Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 40; 1-12
3
Omid Seyed Asharf, Ali Akbar Akhtari (2017) Two‑dimensional numerical modeling of dam‑break fow using a new TVD fnite‑element scheme Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 39;
4
Omid Seyed Asharf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2017) Dam break flow solution using artificial neural network OCEAN ENGINEERING: 142; 125-132
5
Ali Akbar Akhtari, Omid Seyed Asharf (2017) An Experimental Study of Vanes’ Effects on Water Depth Changes in Strongly Curved Open-Channels ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 42;
6
Omid Seyed Asharf (2016) Flow separation control in open-channel bends JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS: 39;
7
Omid Seyed Asharf (2015) Flow Structures in Sharply-Curved Open Channel Bends-Numerical Comparison of Two CFD Models international journal of engineering and technology sciences: 3;
8
Omid Seyed Asharf (2015) nymerical study of pressure drop in the horizontal spirally coiled tubes trakya university journal of engineering sciences: 16;
مقاله ارائه‌شده
1
امید سید اشرف (1395) اثر دیوار میانی غیرمستغرق بر تغییرات سرعت جریان در قوسهای تند کانالهای روباز کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و کنفرانس تخصصی انبوه سازی مسکن و ساختمان استان تهران
2
امید سید اشرف (1395) بررسی الگوی جریان در خم 90 درجه کانال روباز با استفاده ازCOMSOL کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و کنفرانس تخصصی انبوه سازی مسکن و ساختمان استان تهران
3
امید سید اشرف (1395) شبیه سازی عددی جریان در قوس تند 90 درجه با دیوار میانی و تأثیر آن بر جریان کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
4
امید سید اشرف، عباس رضایی (1395) کاربرد شبکه پرسپترون چندلایه در تحلیل جریان کانالهای روباز با قوس تند 90 درجه کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران،معماری و مدیریت شهری
5
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!