03 مرداد 1403
اميد سيداشرف

امید سیداشرف

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 1165
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی عمران ، دانشگاه منچستر ، بریتانیا (1397 - 1400)
    عنوان رساله: Simulation-Based Optimisation of Sustainable Urban Drainage Systems
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2023) Assisting decision-makers select multi-dimensionally efficient infrastructure designs – Application to urban drainage systems JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: 336; 117689-...
2
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2022) A design framework for considering spatial equity in sustainable urban drainage infrastructure Sustainable Cities and Society: 85; 103960
3
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2021) A Disaggregation-Emulation Approach for Optimization of Large Urban Drainage Systems WATER RESOURCES RESEARCH: 57; e2020WR029098
4
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2021) Many-Objective Optimization of Sustainable Drainage Systems in Urban Areas with Different Surface Slopes WATER RESOURCES MANAGEMENT: 35; 2449-2464
5
Omid Seyedashraf, Ali Akbar Akhtari (2018) Novel approach for dam break flow modeling using computational intelligence JOURNAL OF HYDROLOGY: 559;
6
Ali Akbar Akhtari, Omid Seyedashraf (2018) Experimental and Numerical Investigation on Vanes’ Effects on the Flow Characteristics in Sharp 60° Bends KSCE Journal of Civil Engineering: 22; 1484-1495
7
Omid Seyedashraf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2018) Application of computational intelligence methods for complex two-phase flow pattern recognition Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 40; 1-12
8
Omid Seyedashraf, Ali Akbar Akhtari (2017) Two‑dimensional numerical modeling of dam‑break fow using a new TVD fnite‑element scheme Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 39;
9
Omid Seyedashraf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2017) Dam break flow solution using artificial neural network OCEAN ENGINEERING: 142; 125-132
10
Ali Akbar Akhtari, Omid Seyedashraf (2017) An Experimental Study of Vanes’ Effects on Water Depth Changes in Strongly Curved Open-Channels ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 42;
11
Omid Seyedashraf, Ali Akbar Akhtari (2016) Flow separation control in open-channel bends JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS: 39;
12
Omid Seyedashraf, Somaye Elyasi, Ali Akbar Akhtari (2015) Flow Structures in Sharply-Curved Open Channel Bends-Numerical Comparison of Two CFD Models international journal of engineering and technology sciences: 3;
13
Omid Seyedashraf (2015) nymerical study of pressure drop in the horizontal spirally coiled tubes trakya university journal of engineering sciences: 16;
14
Reza Karimi, Ali Akbar Akhtari, Omid Seyedashraf (2014) Implementation of the skyline algorithm in finite-element computations of Saint-Venant equations Journal of Applied Research in Water and Wastewater: 1; 61-65
مقاله ارائه‌شده
1
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2022) An integrated multi-criteria approach for urban drainage system design considering spatial equity EGU General Assembly 2022, Austria, Vienna
2
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2021) A soft clustering assisted decision support approach for sustainable urban drainage system optimisation MACE PGR Conference 2021, United Kingdom, Manchester
3
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2021) A Surrogate-Based Optimization Approach for Sustainable Drainage Design in Large Urban Areas EGU General Assembly 2021, Austria, Vienna
4
Omid Seyedashraf, Andrea Bottacin-Busolin, Julien Harou (2020) Many-Objective Trade-off Analysis of Sustainable Urban Drainage Systems Proceedings of the 2020 MACE PGR conference, United Kingdom, Manchester
5
امید سیداشرف، علی اکبر اختری (1395) اثر دیوار میانی غیرمستغرق بر تغییرات سرعت جریان در قوسهای تند کانالهای روباز کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و کنفرانس تخصصی انبوه سازی مسکن و ساختمان استان تهران
6
محمد حسین اکبری، امید سیداشرف، رضا قربانی (1395) بررسی الگوی جریان در خم 90 درجه کانال روباز با استفاده ازCOMSOL کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و کنفرانس تخصصی انبوه سازی مسکن و ساختمان استان تهران
7
آرین جوادیان، علی اکبر اختری، امید سیداشرف (1395) شبیه سازی عددی جریان در قوس تند 90 درجه با دیوار میانی و تأثیر آن بر جریان کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
8
امید سیداشرف، عباس رضایی (1395) کاربرد شبکه پرسپترون چندلایه در تحلیل جریان کانالهای روباز با قوس تند 90 درجه کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران،معماری و مدیریت شهری
9
10
امید سیداشرف، علی اکبر اختری، سمیه الیاسی (1392) ارزیابی مدل های مختلف آشفتگی در تحلیل الگوی جریان پیرامون آبشکن قائم دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران، کرج
11
سمیه الیاسی، علی اکبر اختری، افشین اقبال زاده، امید سیداشرف (1392) کاربرد نرم افزار FLOW-3D در بررسی عددی الگوی جریان در خم تند 90 درجه دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران، کرج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
علی اکبر اختری، امید سیداشرف (1395) بررسی اثر دیوار میانی بر جدایی جریان در خم های تند دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
5
مهدی فلاحی، علی اکبر اختری، امید سیداشرف (1394) طرح پژوهشی انجام شده؛ کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه
6
امید سیداشرف (1394) طرح پژوهشی انجام شده ؛ کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی لرستان اداره کل راه و شهرسازی لرستان
7
امید سیداشرف، وحید خداکرمی، سمیه امیری، مهدی فلاحی (1393) آنایز ریسک پروژه های عمرانی در حال اجرا در زمینه تقاطع های غیر همسطح اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!