05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف زیستی فنل بوسیلۀ باکتری سویۀ O-CH1 ایزوله شده از ساحل دریا؛ بهینه سازی با استفاده از روش تاگوچی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
زیست پالایی، فنل، بهینه سازی، تجزیۀ زیستی، تاگوچی
پژوهشگران محسن شهریاری مقدم (همکار)، محسن صمیمی (مجری)

چکیده

فنل و مشتقات فنلی از شناخته شده ترین آلاینده های محیط زیست می باشند. این ترکیبات در پساب های صنعتی وجود داشته و به دلیل حلالیت در آب وارد چرخه های زیستی می شوند. در میان روش های مختلف حذف فنل، زیست پالایی به دلیل هزینه های کم و سازگاری با محیط زیست، اهمیت بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف جداسازی و شناسایی باکتری کارآمد تجزیه کنندۀ فنل از سواحل دریای عمان، تعیینِ شرایط بهینۀ تجزیه فنل با استفاده از طراحی آزمایشات به روش تاگوچی و همچنین توانایی سویه خالص شده در تجزیه غلظت های مختلف فنل انجام شد. بدین منظور از رسوبات و آب مناطق مختلف در سواحل شهر چابهار نمونه برداری و پس از غنی سازی، کارآمدترین باکتری تجزیه کننده فنل جداسازی، خالص و توسط روشهای مولکولی 16S rDNA شناسایی شد. به منظور تعیین شرایط بهینه تجزیه زیستی فنل فاکتورهای pH ، دما، غلظت NH4Cl و شوری از طراحی آزمایش به روش تاگوچی استفاده شد.