05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست توده باکتری های جداسازی شده از معدن راونج
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حذف روی؛ باکتری؛ جذب زیستی؛ بهینه سازی؛ روش سطح پاسخ
پژوهشگران مهدی صفری (نفر اول)، محسن شهریاری مقدم (نفر دوم)، محسن صمیمی (نفر سوم)، زهرا عزیزی (نفر چهارم)

چکیده

آلودگی محیط به فلزات سنگین از مهم­ترین معضلات زیست محیطی بوده و منجر به آسیب های جدی بر سلامت انسان می­شود. به منظور کاهش اثرات زیان بار این فلزات باید روش های تصفیه آن­ها توسعه یابد که در این بین استفاده از جاذب­های زیستی اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این مطالعه جداسازی باکتری های مقاوم به از معدن سرب و روی راونج و شناسایی کارآمدترین سویه برای جذب روی بود. بدین منظور از رسوبات معدن، نمونه برداری انجام شد و باکتری های مقاوم به غنی­سازی و خالص­سازی شدند. پس از تعیین مقاومت جدایه­های خالص شده به ، کارامدترین جدایه شناسایی شد. پس از آن زیست توده خشک سویه خالص شده تهیه و تأثیر متغیرهای اصلی عملیاتی شامل محیط، نسبت غلظت فلز روی به زیست توده باکتری() و زمان ماند زیست توده باکتری در محیط حاوی روی () بر میزان حذف با استفاده از روش سطح پاسخ و مدل Box-Behnken ارزیابی و بهینه سازی عددی مدل برای رسیدن به بیشترین مقدار حذف از محیط آبی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده از بین جدایه­های خالص شده، سویه MS3 Delftia lacustris بیش­ترین توانایی را در تحمل نشان داد (1200 میلی گرم بر لیتر). ماکزیمم درصد حذف بر پایه مدل درجه دوم، در (یعنی )، (یعنی نسبت غلظت به زیست توده باکتری ) و (یعنی ) بدست آمد. حداکثر میزان جذب در آزمایش­های انجام شده بر پایه طراحی آزمایشات 860/9 %، بود و در شرایط تحت مدل 490/9 % پیش بینی شد که دقت بالای مدل طراحی شده را نشان می دهد. بنابراین می­توان از سویه MS3 در جذب روی، به عنوان یک جاذب زیستی مؤثر در تصفیه زیستی فلزات سنگین استفاده نمود.