05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
فرایند سنتز مایع یونی دو جزئی از لاکتیک اسید و دی اتانول آمین
نوع پژوهش فعالیت های فناورانه
کلیدواژه‌ها
مایع یونی، دی اتانول آمین، [DEA][Lac]
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، علی حجت نیا (نفر دوم)

چکیده

مایعات یونی یا اصطلاحا نمک های مذاب و یا نمک های ذوب شده موادی هستند که از کاتیون و آنیون تشکیل شده اند. در دو دهه گذشته، اصطلاح "مایعات یونی" طبق تعریف فوق به مایعاتی با نقطه ذوب یا دمای انتقال شیشه ای زیرC 100 محدود بوده است. این ترکیبات از نمک های آلی و یا مخلوطی زود گداز از یک نمک آلی و یک نمک معدنی ساخته شده اند. روش های متنوعی برای سنتز مایعات یونی وجود دارد مانند؛ آلکیل دار کردن، تعویض آنیون، سنتز به کمک ریزموج و فراصوت، سنتز عاری از هالید، سنتز از راه پروتون دار شدن، سنتز مایعات یونی هالوآلومینات، سنتز مایعات یونی با عملکرد ویژه اما در این طرح از روش منحصر به فرد دیگری استفاده شده است. با توجه به خواص و اهمیت مایعات یونی هدف اساسی در پروژه حاضر سنتز مایع یونی جدید با عنوان دی اتانول آمین لاکتیک [DEA][Lac]، بوده است و خصوصیات فیزیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات طول موجهای باندها و تحلیل پیک های عناصر شرکت کننده و مواد فرایندی، قبل و بعد از سنتز بر پایۀ نتایج حاصل از آنالیزFTIR سنتز موفقیت آمیز دیاتانول آمین لاکتیک را تایید کرده است. همچنین تحلیل نتایج حاصل از آنالیز NMR سنتز دیاتانول آمین لاکتیک را به وضوح تایید کرده است.