28 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر قوس الکتریکی بر خواص آب و جوانهزنی بذرها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، سید امین پارسا مقدم (نفر دوم)

چکیده

به منظور بررسی رشد بیشتر گیاهان توسط عواملی که بر روی آب و شرایط آن تغییر میدهند روی قوسهای الکتریکی متمرکز شده و شرایطی برای تولید قوس الکتریکی ایجاد نمودیم که با ولتاژ 0555ولت و فرکانس 00هرتز به صورت متناوب به آبی که از داخل کانالی با قطر 1سانتی متر عبور میکند برخورد کرده و آنرا تحت تاثیر شدت میدان الکتریکی قرار میدهد. در این شرایط چند پارامتر سختی، pHو هدایت الکتریکی اندازهگیری و با آبی که در معرض این قوس الکتریکی نبوده مقایسه شده است و همین آب برای آبیاری بذرهای گندم و ذرت که در منطقه غرب بسیار مورد توجه هستند در محل کشت اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داده است آبی که در معرض میدان بوده نفوذ بیشتری در خاک داشته، سختی، هدایت و pHرا کاهش و رشد بذرها را به سرعت افزایش میدهد